Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Engelene bliver ved med at spørge om Allahs tilgivelse for enhver af jer, så længe han er på sin bedeplads (musalla) og han ikke slipper en vind (hadath). De siger: ’Oh Allah! Tilgiv ham, Oh Allah! Vær Barmhjertig overfor ham.” [Kilde: Bukhari]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Rumis universelle arv- 800 år efter
Skrevet af Naveed Baig   
Fredag, 22 Januar 2010 05:30

Rumis universelle arv- 800 år efter

 

Jeg talte om dig, du gjorde mig tavs.
Jeg smagte din sødme, og alting standsede.
Forvirret flygtede jeg til mit hjertes hus,
og der fangede du mig.?


Jalaludeen Rumi (1207-1273) digter, sufimester og teolog   


Et overset element i religionsdebatten verden over er mysticismen og åndeligheden, som igennem tiderne har nedbrudt had og fordomme for i stedet at tænde kærlighedens lys i det enkelte menneske og imellem mennesker. Det er ingen hemmelighed, at kærlighedsaspektet i islamisk teologisk tænkning og praksis igennem de sidste to århundreder er blevet kvalt og begravet. Det er der flere grunde til, de er dog ikke en del af artiklens emne. Dyrkelse af de ydre dimensioner såsom materialisme og kapitalisme (typisk i form af størst indtjeningsmuligheder og psykologisk udnyttelse) har domineret både det religiøse rum såvel som det politiske.

Fokus på de ydre dimensioner har været så dominerende, at disse kræfter nu truer vores menneskelige velbefindende og harmoni. Ødelæggelse af miljøet og søgen efter stadig mere jord (eller rettere sagt det, som er under jorden) i form af retten til ressourcerne ved polarbæltet og den forøgede rumaktivitet er tegn på en indre krise i mennesket. Alt tyder på, at denne indre krise er begyndt at manifestere sig som destruktion af det ydre. Menneskets fjendskab og vold imod sine omgivelser medfører skader på naturens økosystem. Selv om verden ser ud til at bevæge sig fremad mht. økonomisk vækst, bedre velfærd og sikkerhed er det ikke ensbetydende med, at vi er blevet mere lykkelige end tidligere generationer. Tværtimod. Ulykken, angsten og uroen er stadigvæk menneskets grundvilkår uanset nationalitet, religion, køn, osv. 

Hvis Jalaludeen Rumi havde levet, ville han have sagt, at menneskets indre krise er opstået pga. manglende kærlighed i tilværelsen. "Kærlighedens religion er som intet andet", hævdede Rumi. Han ønskede ikke at grundlægge en ny religion, men ville i stedet understrege, at essensen af alle religioner er oprigtig hengivelse til Gud, og dermed slet og ret kærlighed. Det kærlighedsbegreb, som Rumi omtalte, er den højeste form for kærlighed, også kendt i vestlig filosofisk tænkning som agape, den spirituelle, betingelsesløse kærlighed, der forvandler det falske, selvoptagede selv til et mere oplyst eller højere selv. Denne form for kærlighed har en evne til at opløse menneskets lavere tilbøjeligheder, idet den udvikler og danner vores indsigt og får det smukke i os til at blomstre. Rumi?s kærlighedsbegreb må ikke forveksles med den ego-centrerede og personlige kærlighed, som er en selvbekræftende og selvskabt tilstand. I Rumi?s opfordring til mennesket om at søge kærligheden ligger der en konstant udfordring til at opdage, hvad der allerede er iboende i menneskets egen bevidsthed.

Rumis budskab om at søge kærligheden er yderst relevant for os i dag, hvor krigen, hadet og radikaliseringen er på fremmarch. Radikalisering og ekstremisme har mange årsager, som findes i socio-økonomiske, kulturelle, politiske sammenhænge. Mediernes noget ensartede udlægning af hvordan muslimer og Islam forholder sig til det danske samfund hjælper kun til at grave grøften imellem os og dem endnu dybere. Netop på grund af den nuværende politiske, sociale situation og de menneskelige forhold (eller mangel på samme) er der al mulig grund til at påminde og sætte fokus på mangfoldigheden i Islam.

Islam rummer som religion en masse forskellige traditioner, og en måde at få kontakt til de mere spirituelle dimensioner sker via sufismen, en åndelig islamisk tænkning, som mange muslimer endnu ikke har kendskab til. De fleste har dog heller ikke haft forudsætninger for at kende til denne tradition. Mange unge muslimer i Danmark kan eller vil ikke forstå imamerne i ordenes dobbelte betydning. Flere moskemiljøer har været alt for dogmatiske og kulturbundne, og  imamerne har været uvidende om de behov, som de unge ?søgende? har haft. Det har forvirret de unge, og det har givet dem anledning til at opsøge andre muslimske miljøer udenfor moskeerne, hvor tilhængerne talte et sprog, som de kunne forstå, men som tit havde en mere ekstrem og ideologisk/politisk dagsorden. Nogle af tilhængerne talte om en højere sag. Men denne højere sag bliver i sin yderste og mest ekstreme form til noget hadsk og voldeligt.

Rumis budskab om kærlighed blev formidlet i en tid, hvor krig og kaos var herskende i og omkring den historiske persiske by, Konya (i dag Tyrkiet). Krigene var ikke religionskrige, (Islam, Buddhisme, Jødedom, Hinduisme, Zoroastrianisme og Kristendom levede i fredelig sameksistens) men politiske magtkampe, der opstod pga udefrakommende oprør og mongolske krigsherrer. Rumi forsøgte at genskabe relationen til Gud, fordi han kunne mærke, at mange folk manglede et personligt forhold til Gud. Det var denne mangel, han reagerede så stærkt på. Rumi ønskede, at alle mennesker kom til at føle den uendelige beruselse i Guds kærlighed, som han selv følte.Det var hans højere sag. 

Men hvordan kunne Rumi som teolog og mystiker på en gang være så rummelig og åbenhjertig og på samme tid grundfæstet i sin tro på de hellige skrifter; Koranen og Profetens ord? Det er et meget relevant spørgsmål i dag pga. den mistro og skepsis, som mange udtrykker overfor forestillingen om, at muslimer kan praktisere deres tro og stadigvæk prædike fred og kærlighed. Svaret på om hvordan de to forenes, findes i teologien, bl.a. i Islams Gudsbillede. I følge Koranen er Gud roden til verdens mangfoldighed, til de forskelligartede trosretninger og livsopfattelser, som findes blandt mennesker. Og disse bør følgelig prises som en del af Guds skaberværk. Gud har skabt verden, og han er enheden og kilden bag ved alt. Som Rumi udtrykte det i sit poetiske billede: "Lamperne er forskellige, men lyset er det samme" Koranen kom ikke for at eliminere eller slette de tidligere budskaber, men i stedet som en fuldendelse af tidligere åbenbaringer. Ordet "fuldendelse" skal ikke forstås som noget absolut eller urokkeligt, men som en påmindelse og afrunding på åbenbaringerne, således at Koranens universalistiske budskab bliver et levende og dynamisk budskab, der vil kunne skabe mening ind i den tid og for de vilkår man lever med, det være sig et københavnerliv anno 2007.           

Men hvordan kan denne form for kærlighed påvirke vores interne relationer og skabe bedre forståelse? Rumis budskab læner sig meget tæt op af Profeten Muhammads ord om "at se Skabelsen som Guds familie." Dette tætte familieforhold, som burde være imellem alle mennesker og alt det skabte i verden, kan i Danmark realiseres på to forskellige måder: ved at tilkende andre anerkendelse og udvise godt naboskab. Naboskabet spænder her fra de nærmeste til alle medmennesker i verden. For at sandt naboskab kan realiseres må fælles omsorg blive en grundpille i samfundet; man må yde omsorg for hinanden, især over for dem som er ressourcesvage og som ikke lever op til samfundets norm. At være opmærksomme på andres behov og være forberedte på at tage os af disse behov er en svær men ikke umulig opgave.

Hvis naboskabet blev styrket blandt samtlige grupper i befolkningen, ville det skabe et stærkt fundament som ikke engang enkelte medie-provokationer, terrortrusler og hadekampagner kunne rokke noget ved, fordi der allerede var anerkendelse af den enkelte til stede i samfundet. 

"Når kærligheden fæstner sig, ender alle konflikter", hævdede Rumi. Med disse ord mente han, at kærlighedens indlejring i mennesket medførte, at man blev opslugt og indoptaget i den. Ja, at mennesket selv blev den kærlighed. Det er derfor med fuldt overlæg, at selveste Dag Hammarskjöld (d.1961), den svenske FN-generalsekretær citerede Rumi i sit meget reflektive værk Vägmärken: "Kærligheden har ingen religion men kun Gud". Det er den forvandlende, åndelige kærlighed, som formår at overvinde alle konflikter, og der er en særdeles god grund til at give lige præcis denne form for kærlighed en chance. Kort sagt har Rumi formået at fylde hjerter med kærlighed, livsglæde og beruselse, selv på tværs af politisk, religiøst, geografisk og etnisk skel. Derfor ikke overraskende at han bliver kaldt som fakkelbæreren for kærlighedens vej.     

Men det var nu ikke kun Hammarskjöld som følte sig tiltrukket af Rumi, der har været mange vestlige og ikke-vestlige filosofer, mystikker, teologer mm. som har fået inspiration fra Rumi igennem tiderne. Hvis vi starter fra nyere historie så ved vi at Hans Christian Andersen på sin rejse rundt i Tyrkiet blev fascineret af Mevlana-dansen, som han oplevede ved flere lejligheder, og som han beskrev i rejsebogen, En Digters Bazar. Indflydelsesrige tænkere som Georg W. F. Hegel (d.1831), Nathan Söderblom, (d.1931) Jøden, Constantin Brunner (d.1934), Aldous Huxley, (d.1963) Martin Buber (d.1965), Anne Marie Schimmel,(d. 2003) og John Hick (nulevende kristen teolog) er alle blevet påvirkede af Rumis universalistiske og økumeniske tænkning og flere har citeret ham i deres værker. I USA betragtes Rumi som den mest læste digter efter at Sufisme i 1990?erne blev introduceret og udbredt der. Deepak Chopra sammen med bl.a. Madonna og Demi Moore indspillet en cd med sang og oplæsning af Rumidigte med overskriften " A gift of love" i 1998. UNESCO og andre indflydelsesrige organisationer rundt omkring i verden fejre netop 2007 som Rumis år, i anledning af hans 800 år jubilæum.

Rumi skrev flere værker heriblandt hans magnum opus, Mathnawi også kaldt den "persiske Koran". Han havde nemlig evnen til at bruge Koranens etik og eksemplificere den ved hjælp af  historiefortælling og brugen af billedsprog. Forneden er store dele af Mathnawis prolog   "Rørfløjtens sang" som beretter om Rumis kærlighedshistorie. Koranens bud om at "elske Gud med intensitet" er gennemsyret i prologen.   


Rørfløjtens sang
Lyt til rørfløjtens og dens fortælling,
hvordan den synger om adskillelse:
Lige siden jeg blev skåret væk fra rørenes krat,
har min klage fået mænd og kvinder til at græde.
Jeg savner et hjerte sønderslidt af længsel,
så jeg kan dele denne kærligheds smerte.
Alle, der færdes fjernt fra egen rod,
længes efter genforeningens øjeblik.
Ved hvert møde spiller jeg min klagesang.
Jeg er ven med både lykkelige og sørgmodige.
Enhver blev min ven ud fra det, der fyldte ham selv,
men ingen søgte min inderste hemmelighed.
Den er ikke lang fra min klage,
men kan ikke opfattes af sanserne.
Kroppen er ikke skjult fra sjælen,
og sjælen ikke fra kroppen,
og dog kan ingen se sjælen.
Det er ild og ikke luft, som er denne fløjtes lyd:
Lad den, som ikke har har ilden, gå til grunde.
Det er kærlighedens ild, der får fjøjten til at spille, og
det er kærlighedens gæring, som gør vinen fuldkommen.
Fløjten er en trøst for alle afviste elskere,
og dens toner river vores slør bort.
Har du nogensinde set en gift eller modgift som rørfløjten?
Har du set en mere fortrolig ledsager og elsker?
Den synger en vise for blodets vej;


Den forbinder sig med Majnuns lidenskab. (Majnun var forelsket i Layla. En sufi kærlighedshistorie som symbolisere menneskets kærlighedsforhold til Gud)

Kun den sanseløse er indviet i denne mening,
og kun det øre, som Gud har åbnet, kan høre.
Med sorg er vores dage blevet skæbnesvangre,
de blander sig med fortvivelse og smerte,
og er der kun få dage tilbage,
så sig: Lad dem gå; det spiller ingen rolle.
Men du, Du forbliver,
for ingenting er så rent som Du.
Alle undtagen fiksk bliver snart trætte af vand,
og dagene for den, der mangler det daglige brød, bliver lange.
De umodne forstår ikke de modnes tilstand,
derfor vil mine ord blive få.
Bryd dine lænker, være fri, min søn!
Hvor længe vil sølv og guld holde sig som slave?
Hvis du hælder hele havet op i et krus,
hvor meget rummer det da? En dags portion.
Den begærliges øje får aldrig krukken fyldt.
Før den er færdigudviklet indeholder en østers ingen perle.
Kun den, hvis klæder er blevet revet itu af kærligheden,
bliver fri for brister og begær.
Når rosen er væk, og havet visnet,
vil du ikke længere høre nattergalens kærlighedssang.
Den Elskede er alt; elskeren er kun et slør.
Den Elskede er levende; elskeren livløs.
Hvis kærligheden tilbageholder sin styrkende omsorg,
er elskeren efterladt som en fugl uden vinger.
Hvordan kan jeg være årvågen og bevidst,
hvis lyset fra den Elskede er fraværende.
Elskeren kræver, at disse ord skal gives videre,
for hvis dit spejl ikke kaster lyset tilbage,
hvad nytte er det da til?
Hvis du finder hjertets spejl mat,
er rusten ikke blevet fjernet fra dets overflade.
Hvis det blev renset for al rust og alle urenheder,
ville det reflektere Guds sol.
Oh,venner, I har nu hørt denne historie,
som fremlægger hele essensen af min sag.Afslutningsvis en af Rumis måske mest kendte vers som appellere til hele menneskeheden og som står indskrevet i Rumis mausoleum som nu også fungere som et museum i Konya, Tyrkiet.

Kom kom, hvad du end er, det spiller ingen rolle,
om du er vantro, afgudsdyrker eller tilbeder ilden,
kom, vores sammenkomst er ikke et sted for fortvivlelse
kom, selv hvis du har brudt dit løfte
hundrede gange, kom igen.”


Rumis oversættelse som er brugt i artiklen er fra Folmer Blume Leides, ? Rumi, kærlighedens digter? (Aschehoug, 2003) 

Kronikken blev bragt i Politiken, d. 23 oktober, 2007

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.