Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Anas, fred være med ham fortæller: “Vi var 300 mennesker sammen med Profeten, sallallahu alayhi wa ‘ala alihi wa sallam, ved Zawra. Han bad os om at foretage wudu til eftermiddagsbønnen, men vi kunne ikke finde tilstrækkeligt vand. Han beordrede os at hente bare lidt vand, og det gjorde vi, han dryppede hænderne i det. Jeg så vand løbe fra hans fingre som et springvand. Alle 300 mennesker gjorde wudu med det vand og drak tillige af det.” [Kilde: Muslim og Bukhari]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Socialt ansvar i islam
Skrevet af Ladycroc   
Mandag, 01 Februar 2010 17:38

Socialt ansvar i islam

Socialt ansvar i islam betyder, at samfundets individer arbejder i fællesskab for at fuldføre samfundets almene behov, såvel som samfundsmedlemmernes egne behov og at arbejde sammen om at beskytte samfundet imod skader. Hvert medlem af samfundet bør ikke bare kende sine egne rettigheder, men også forstå, at han/hun har medansvar overfor andre, især overfor dem, der har særlige behov og ikke altid har mulighed for selv at opfylde dem. Medansvar betyder her, at man både hjælper dem, der har brug for det, såvel som at beskytte dem imod skader.

Rækkevidden af socialt ansvar i islam

Et muslimsk samfund bygger på Islams troslære og systemer (aqidah og fiqh), såvel som på den metodologi, det værdisystem og de kutymer for opførsel, som islam går ind for. Udgangspunktet for dette er Koranen og Sunna og Profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) eksempler, såvel som hans følgesvendes eksempler og de fire retledte kaliffers eksempler.

Når samfundet holder sig til disse principper og værdier, vil socialt ansvar blive en konkret realitet og opfylde alle realitetens aspekter.

Grunden dertil er islams omhyggelige bevågenhed i forbindelse med samfundets opbygning gennem en række tekster og påbud som hjælp til at skabe det samfund, som Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) beskrev, da han sagde: "De troende er i deres hengivenhed, barmhjertighed og nåde for hinanden som ét legeme; hvis et lem føler smerte, vil hele kroppen få feber og blive urolig."

Derfor er det sociale ansvar i islam ikke baseret på materielle interesser, selv når sådanne interesser kan være en uundværlig del af ansvaret. Det sociale ansvar i islam rækker langt længere end til økonomiske anliggender; det omfatter alle samfundets behov, hvad enten de i deres beskaffenhed er materielle, åndelige, intellektuelle eller andet.

På denne måde tager man i islam hånd om både individets og samfundets grundlæggende rettigheder.

På samme måde omfatter det sociale ansvar i islam ikke kun andre muslimer; det omfatter hele menneskeheden, uden hensyntagen til forskellige religiøse overbevisninger og levemåder. Allah (swt) siger:

"Allah forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke har fordrevet jer fra jeres boliger. Allah elsker dem, der handler retfærdigt." (60:08)

Dette gensidige ansvar eksisterer på grund af ethvert menneskes ære og værdighed. Allah (swt) siger:

"Vi har hædret Adams børn. Vi bærer dem af sted på fastlandet og havet, og Vi forsørger dem med de gode ting. Vi har begunstiget dem frem for meget af det, som Vi har skabt." (17:70)

Området for socialt ansvar i islam

Islam anser socialt ansvar som et af de mest grundlæggende målsætninger. Det omfatter hele menneskeheden, både troende og ikke-troende, Allah (swt) siger:

"Oh I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så I kunne genkende hinanden. Den fornemste af jer er i Allahs øjne den af jer, der er mest gudfrygtig. Gud er vidende og indsigtsfuld." (49:13)

Socialt ansvar omfatter alle mennesker som ringe i vandet. Den starter med den enkelte muslim og hans personlige livsområde; udstrækker sig til hans familie og nærmeste, derefter til det umiddelbare samfund, som han lever i, for at ende hos alle de samfund, der eksisterer i verden

Ovenstående vers udstikker principperne for gensidigt ansvar mellem alle lande ved at sætte nationerne ind i et verdensomspændende fællesskab, der som sit endelige mål har universel velfærd og forebyggelse af skadelige hændelser. Verset udstikker også principperne hvormed menneskeheden kan opbygge gensidig gavn på mange områder; de materielle, åndelige, videnskabelige, kulturelle og økonomiske. Men samtidigt beholder hver enkelt nation sine unikke træk og sin unikke identitet. Der er ingen fare for, at disse unikke kvaliteter vil blive ødelagt eller forkastet, fordi alle nationer er forenede i troen på, at deres oprindelse og endelige mål er de samme.

Det gensidige ansvar er ikke begrænset til den nuværende generation, for man må også tage hensyn til de kommende generationer. Mange af vores nuværende problemer, og de problemer, vi se komme i fremtiden, kunne have været undgået eller løst, hvis man havde tænkt på denne måde. Mange af denne verdens problemer stammer fra den nuværende generations grådighed til gavn for egne interesser uden at tage hensyn til deres handlingers fremtidige konsekvenser for hele menneskeheden. Problemerne er mange; blandt de mere seriøse af dem finder vi miljøet og de forsvindende naturressourcer.

Kaliffen `Umar b. al-Khattâb (må Allah være tilfreds med ham) efterlod os et eksempel på, hvordan man ihukommer ansvaret for den næste generation. Da muslimerne var ved at erobre Irak, ønskede soldaterne at dele de fertile marker mellem sig, sådan som man gjorde det med krigsbytte. ´Umar nægtede dette og sagde: "Jeg ønsker en situation, som vil gavne folk både nu og i fremtiden." Han bekendtgjorde, at der skulle gøres skattemæssige udlæg i markernes afgrøde, men at landet skal forblive i folks egne hænder, som så skulle betale skat til den almindelige statskasse."

Dette princip er udledt af følgende Koranvers, som definerer forholdet mellem en muslimsk generation og andre generationer: "Og de, der er kommet til efter dem, siger: "Herre! Tilgiv os og vore brødre, som kom til troen før os! Lad ikke had mod nogen, der tror, få indpas i vort hjerte! Herre! Du er den mest medfølende og mest barmhjertige." (59:10)

Fremtidens generationer bør have et godt indtryk af den nuværende generation, for at de kan opretholde æren, søge Allah (swt) om tilgivelse og bære gode følelser for dem i deres hjerter. På samme måde bør den nuværende generation have medfølelse med de kommende generationer og ihukomme den indflydelse, deres handlinger vil få på dem. På denne måde vil de undgå at bruge de ressourcer op, som de har i hænde, og sådan vil de undgå at spilde livets nødvendigheder.

De bør berige fremtidens grund, så kommende generationers vedvarende fremgang kan blive bygget på et solidt grundlag, og for at kommende generationer kan overtage en rig og ærværdig arv.

Sådan kan den nuværende generation i praksis give ansvaret videre til dem, der kommer efter, og den næste generation vil så kigge tilbage på den første generation med kærlighed i hjertet og gå i forbøn for deres tilgivelse. På denne måde vil det gensidige ansvar bliver fuldbyrdet fra den første generation til den sidste.

Islams sociale ansvar i praksis

Grundridset for det sociale ansvar er allerede tydeligt beskrevet i det foregående. Hvis vi derimod kigger på det praktiske udtryk for socialt ansvar i islam, ser vi hvordan islam beskæftiger sig mere indgående med særlige befolkningsklassers behov; nemlig med dem, som er mere udsat for lidelser og problemer end andre, og som oftest er i fokus af det sociale ansvar på den mest tydelige måde.

Det kan være enker, forældreløse børn, handikappede og syge medborgere, rejsende uden midler, fattige, ensomme ældre og andre samfundsgrupper med særlige behov.


Anerkendelse af naboretten

Det sociale ansvar i islam kommer til udtryk bl.a. i de hensyn, som bliver givet til ens naboer. Islam fremhæver vigtigheden af venlighed imod sine naboer og at bibeholde gode forbindelser med dem. Islam understreger også vigtigheden af at hjælpe sine naboer og ikke at man sørger for ikke at udnytte dem på nogen måde. Allah (swt) siger: "...I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse og fattige; imod den nabo, der er beslægtet, og den nabo, der ikke er beslægtet; imod ledsageren ved jeres side, imod den vejfarende og de slaver, I ejer!..." (4:36)

Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: "Den, der tror på Allah og den Sidste Dag, bør ære sin nabo." (al-Bukhari og Muslim)

Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde også: "Ved Allah, han tror ikke. Ved Allah, han tror ikke." Han blev spurgt, hvem han talte om. Han sagde: "Den, hvis nabo ikke er beskyttet mod hans udnyttelse."

Han (Profeten, må Allahs fred og velsignelser være med ham) definerede også naboretten ved at sige: "Hvis han er syg, så besøg ham. Hvis han har heldet med sig, så lykønsk ham. Hvis han kommer ud for en ulykke, så trøst ham. Byg ikke jeres huse på en måde, der vil forhindre vinden fra at nå hans hjem, medmindre han tillader det. Forstyr ham ikke med lugten af jeres madlavning, medmindre I giver ham noget af jeres mad. Hvis i køber noget frugt, så forær ham noget af den, og hvis I ikke gør det, så bring frugterne ind i hjemmet på en diskret måde, og lad ikke jeres børn drille de andre børn med den."


Gæsten og den fremmedes ret

Islam opfordrer til at ære gæsterne og yde god gæstfrihed. At ære sin gæst udgør grundstenen i det ærbare karaktertræk, som viser ens tros styrke. Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: "Den, der tror på Allah og den Sidste Dag, bør ære sin gæst." (al-Bukhari og Muslim)

Islam understreger også vigtigheden af at behandle fremmede og vejfarende på en venlig måde. En vejfarer er en rejsende, som er blevet afskåret fra sit hjem og som er forhindret i at vende tilbage dertil. Sådan en person har ret til at modtage zakât. Allah (swt) siger: "Zakât skal kun gå til de fattige og nødlidende, til dem, der arbejder dermed, til dem, hvis hjerte skal vindes, til slaverne og de forgældede, til Guds sag og til den vejfarende; dette som en forordning fra Gud. Gud er alvidende og vis." (9:60)

Islams måder at opnå udøvelsen af socialt ansvar på

Islam lovgiver omkring visse metoder og regler til at sikre det sociale ansvar.Nogle af disse metoder vedrører individet, andre vedrører samfundet.

Samfundets ansvar:

Selv om islam beskæftiger sig meget med individets sociale ansvar, så stopper ansvaret ikke dér. Sammen med de individuelle metoder har islam fastlagt almene måder at udføre dette ansvar på:
Blandt metoderne finder vi:

1) Sikring af naturens ressourcer. Dette indebærer korrekt anvendelse af et lands naturlige ressourcer, inklusiv mineraler på land og i vand, såvel som alle andre former for naturlige rigdomme, som Allah har placeret på jorden. Allah (swt) har gjort mennesket ansvarligt for naturressourcerne, og Han har givet mennesket muligheden for at forvandle disse naturressourcer til gavn for samfundet, så samfundet kan virkeliggøre den bedst mulige levestandart for alle sine medlemmer, ikke kun for udvalgte få.

Hvis bare ethvert land ville udføre sin pligt med hensyn til ovenstående og fordele disse ressourcers gavnlige afkast på en retfærdig måde - gennem almen service og muligheder for at arbejde - så ville verdens mange samfund helt klart opnå enestående vækst og udvikling.

2. Skabe arbejdsmuligheder: dette indebærer at man finder den bedste løsning for at bekæmpe arbejdsløshed og at man skaber konstruktive programmer, hvorved folk kan bidrage til den almindelige udvikling.

Sådanne programmer kan sætte ledige hænder i gang på en retfærdig måde, som med grundig eftertanke inddrager samfundets almindelige behov og giver de fattige og de underprivilegerede dele af samfundet et fortrin.

Vi bør her ihukomme en begivenhed, som fandt sted på Profetens tid (Allahs fred og velsignelse med ham). En mand kom til Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) og tiggede, so han gav ham en sølvmønt og beordrede ham til at købe en økse og derefter gå ud i vildmarken for at samle brænde og derefter komme tilbage. Da manden kom tilbage fortalte han Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham), at han nu havde tjent nok til at opfylde sine behov, og han gav endda nogle af sine penge til velgørenhed. Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) sagde så: "Det er bedre for jer, hvis en af jer tager et reb og samler brænde, end at gå omkring og tigge af folk, uanset om de giver ham noget." (berettet af Zubair)

3. Organisering af den individuelle indsats. Staten har ansvaret for at organisere og regulere enkeltpersoners bestræbelser for at fuldføre deres sociale ansvar på de måder, som vi tidligere har diskuteret. Dette gælder især for zakât og frivillige donationer. Det indebærer bl.a. at udstede de love, der gør det nødvendigt for at skire sig, at individets målsætninger bliver udført, som fx. udryddelsen af fattigdom og at formindske afstanden mellem  dem, der ejer, og dem, der ikke ejer. I denne forbindelse kan man i Koranen finde følgende påbud til Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) og til alle muslimske ledere, der kommer efter ham: "Tag almisse af deres ejendom for at rense og lutre dem, og velsign dem!"

4. Anvendelse af velhavernes ejendom, om nødvendig: når samfundet står overfor usædvanlige omstændigheer, hvorved fordelingen af goderne har udviklet sig til et uudholdbart niveau af ubalance, og hvor staten ikke er i stand til at udføre sine pligter og ikke kan opfylde samfundets behov; i sådanne tider er det tilladt - og nogle gange endda nødvendig - at man foretager udlæg i velhavernes ejendom og genetablerer en normal social balance. Denne holdning deles af et flertal af jurister, og forudsætter at staten handler retfærdigt og kun i samfundets og den generelle velfærds interesse.
 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography