Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Allah Den Ophøjede siger: ’Jeg er med min slave når han husker Mig, og bevæger sine læber i ihukommelse af Mig.’” [Kilde: Ahmad, Hadith Qudsi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Grundlæggende vejledning til muslimer i Vesten
Skrevet af Habib Umar bin Hafiz   
Torsdag, 25 Februar 2010 21:27
Efter tilladelse fra den originale oversætter Khalil Moore, kan danskmuslim.dk offentliggøre den danske version af en meget smuk og inspirerende tale, der blev holdt af den store lærde Habib Umar bin Hafiz i 2004. Dokumentet kan også downloades i en redigeret og opsat form som PDF-fil på http://danskmuslim.dk/habibumarvejledning.pdf

Grundlæggende Vejledning

af: Habib Umar bin Hafiz

Lærd og fortolker af klassisk islam
Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Allahs budbringers hellige by (fred og velsignelser med ham) blev Habib Umar bin Hafiz i sommeren 2004 bedt om at give vejledning til muslimer, som lever i Vesten. Følgende er en oversættelse af hans inspirerende og afgørende svar....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priset være Gud, som har velsignet os gennem at sende en af Sine tjenere, Hans elskede og udvalgte ene, vores mester, Muhammed, søn af Abdullah, må Allah velsigne ham og give ham og hans familie, hans følgesvende og alle andre, der søger retskaffenhed gennem hans vejledning, fred. Det er udelukkende gennem hans formidling, at Gud gjorde os til den bedste nation og løftede os op til ærbar rang. Og atter endgang, må Gud velsigne ham og give ham, hans familie, hans efterfølgere og alle dem, der følger i hans spor, fred.

Endvidere:

Kære brødre i troen, I som Gud har værdiget, æret og kronet til at bære "La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah" (Der er ingen guddom undtagen Gud, Muhammed er Guds budbringer) til Vestens lande og gennem hele verden.

Fra vores mesters hellige by, den udvalgte ene, Muhammed (fred og velsignelser med ham), overbringer vi dem forpligtelsen til at give og modtage vejledning, en metode, som Guds Budbringer selv har beordret os til at rette os efter. Dette er en fast bestanddel af den arv, som blev efterladt til os. Det er et ansvar, der er blevet placeret på vores skuldre, og vi skal fortsætte med at sprede hans budskab gennem tidsaldrene, i håb om at vi kan blive "dem, der er troende og gør gode gerninger, som giver gensidig vejledning vedrørende sandheden, og som giver gensidige vejledning vedrørende tålmodighed" (Koranen 103:4)

Til vores kære og ærede brødre, dem som er blevet forenet under det banner, der proklamerer troen på den ene Gud og på Muhammed som budbringer:

FØRSTE RÅD: UNDERSØG SIRAH OMHYGGELIGT
Mit første råd er at granske Profetens Muhammeds velsignede liv (fred og velsignelser med ham). Denne granskning bør følges op af dybe reflektioner over de begivenheder, der skete på hans tid, over den metode, som han anvendte i sit samspil (med enkeltpersoner og grupper), over den måde, han mødte de prøvelser og trængsler på, som befaldt ham, og over det egentlige indhold af hans Herres lærdom, som han blev udvalgt til at sprede.

Omhyggelig overvejelse bør også gives til den måde, som han udviste tålmodighed på, anstrengelse, ærbødighed, ydmyghed, oprigtighed og beslutsomhed. Alt dette vil udgøre en arv af indlysende oplysning for alting, som opstår eller sker.

ANDET RÅD: HAV FAST TILLID
Vi vejleder dem til at have fast tillid og at stræbe efter mulighederne og måderne til at styrke denne egenskab. Denne tillid bør være tillid til Guds storslåethed, til Hans guddommelige magt og Hans enestående enhed og herredømme. Denne tillid bør være funderet i det faktum, at alle anliggender alene ligger i Hans hænder, før såvel som efter, og at alt, hvad Han har fortalt os, er sandt, ligesom alt, hvad Hans budbringer (fred og velsignelser med ham) har fortalt os, er sandt.

Måden at opnå dette på er gennem dyb reflektion over versene i den glorværdige Koran, gennem grundig og eftertænksom overvejelse over Guds skabelser, gennem omhyggelig udførelse af de forskrevne tilbedelseshandlinger, og gennem pligtopfyldende lydighed.

TREDJE RÅD: UDVIS FÆLLESSKABSFØLELSE OG BESINDELSE
Vi vejleder dem til ikke at lade meningsforskelle, forekomsten af forskellige retsskoler, eller endda sekteriske grupper kaste dem udi uenighed og splittelse.

De bør også være klar over, at forskellige, men gyldige, retsskoler (madhahib), såvel som de mange åndelige veje (turuq), kun er rette udtryk for de islamiske traditioners og de profetiske vejledningers vidtstrakthed.

Alt dette bør være grund nok for dem til at anerkende dette livs - denne Deens - storhed, og det bør give dem muligheden til at forene de forskellige grupperinger i de grundlæggende principper og tidsløse leveregler, som bringer dem alle sammen. Med denne forståelse for øje bør de også stræbe mod at have en god opfattelse af hinanden, og altid have gode formodninger om hinanden.

Dette er den rette vej - for alle tider - men især i de tider, hvor den internationale muslimske menighed har et stort behov for sammenhold baseret på deres livsførelses grundlæggende principper og tidsløse leveregler (Deen).

Dette anliggende påhviler især dem, der påstår at følge Ahl al-Sunnahs vej (tilhængerne af de fire velkendte madhahib og af de accepterede veje for åndelighed, som alle er tilskrevet læremestre af højeste kaliber). Af alle disse mennesker, bør netop disse forstå, at deres vigtigste mål er at samle hjerterne i retning af Gud. De kalder ikke til deres egen, særlige retsskoler (madhahib), ej heller kalder de til deres særlige åndelige veje (turuq), men de kalder til den ene Gud, til Hans budbringer og til Hans hellige lov.

Ens madhab, eller ens tariqah, er intet andet end et nødvendigt middel til at forstå de nærmere omstændigheder for det religiøse liv og praksis, medens da´wah (missionering) foregår gennem kaldet til en forståelse af de vigtige ting: Gud, den Almægtige, Hans ærede Budbringer og den hellige lov.

Det er på dette brede grundlag, at man bør basere enhver debat og ethvert samspil, og det er dette, som vi vejleder til. Ikke desto mindre håber vi, at de vil holde sig til deres særlige madhabib og turuq - det, der er baseret på sandheden - på en rigtig og korrekt måde, og vi håber, at dette giver mulighed for harmoni, ikke for splittelse, og at det giver mulighed for nærhed, ikke fremmedgørelse.

FJERDE RÅD: TILEGN JER SELV TIL IHUKOMMELSE
Vi vejleder dem til at forberede jer til rejsen gennem tilvejebringelse af ihukommelse af den Mest Barmhjertige (dhikr al-Rahman), især gennem de anråbelser, som er givet os gennem de profetiske eksempler (sunnah). De bør også nedkalde rigelige ønsker om fred og velsignelser på Profeten, den Udvalgte, Muhammed (fred og velsignelser med ham).

FEMTE RÅD: VÆR IKKE PÅVIRKET
Vi vejleder dem til ikke at være påvirket af de problemer, udfordringer og trøstesløse omstændigheder, der kommer til at ske. De bør ikke tabe håbet, være magtesløse og fortvivlede, men de bør indse, at Gud har en guddommelig indsigt og har hensigt for alt, som finder sted.

SJETTE RÅD: VÆR BESLUTSOMME
Vi vejleder dem til at beslutte sig stærkt for at give Gud og Hans budbringer sejren, og derigennem opfylde den forpligtelse, som Han har givet dem, nemlig den bedste opsøgning (da´wah), og at retlede henimod Gud, uanset hvilke omstændigheder og hvor svært situationen omkring dem kan være. De bør også se det positive i det faktum, at jo sværere tingene bliver, desto tættere kommer den guddommelige indgriben, den guddommelige sejr og den guddommelige udfrielse.

De bør holde følgende udsagn foran deres øjne; dét udsagn, der er blevet givet af den guddommelige åbenbarings sandfærdige udsending, Skaberens elskede og den mest ærbare af alle skabninger (fred og velsignelser med ham): "...og hav sikker viden om, at sejr kommer gennem tålmodighed, udfrielse kommer gennem prøvelse, og lindring kommer gennem besvær."

SYVENDE RÅD: FOKUSÈR PÅ DEN GUDDOMMELIGE ACCEPT
Igennem alt dette vejleder vi dem til ikke at tillade deres hjerter at fæstne sig til andet end deres Herres glæde, og at de altid bør gøre det bedste og det mest gavnlige. Dette bør de koble sammen med det fortræffelige i at oversætte islams skønhed, storslåethed og helhed gennem sproglig overlevering og offentligt samspil - altsammen udtrykt i overensstemmelse med den hellige lov, med både nær og fjern - og gennem at udbrede tæpper af gode og ærbare egenskaber, som er blevet givet dem af den pragtfulde Profet, fred og velsignelser med ham. Derfor, lad dem arbejde hårdt med både at udvise og selv-realisere niveauet for profetiske egenskaber i deres samspil med familien, såvel som i andre menneskelige sammenhæng.

OTTENDE RÅD: SØRG FOR JERES FAMILIER
Vi vejleder dem også til samvittighedsfuldt at sørge for deres familier og børn, så de må blive opdraget med retskafne egenskaber og få et ordentligt indblik i de samfund, der omgiver dem.

I tilfælde af at de en dag kan stå overfor vantro kræfter, er det deres forældres religiøse pligt at sørge for at give dem den fornødne profetiske vejledning til at imødekomme sådanne kræfter. Denne vejledning består af førsterangs udredninger, fremragende retorik, ærbart samspil, opretholdelse af menneskehedens ære og rettigheder, og af et imødekommende gemyt (selv overfor dem, der har været uretfærdige og overtrådt grænserne). Man bør også passe på ikke at åbne op for gengældelseshandlinger. Dette er den Udvalgte Enes, Muhammeds, vejledning, fred og velsignelser med ham, med hans familie og med hans følgesvende.

NIENDE RÅD: GØR ALLAH TIL JERES MÅL
Vi vejleder dem, og os selv, til alt, som er blevet nævnt indtil videre, og til at gøre Allah til deres eneste mål, og at gøre Allah til deres eneste længsel. De bør ikke sætte sig noget andet mål, hverken for eller i sig selv; i stedet for bør de gøre Guds, den Almægtiges, glæde til deres målsætning.

Alt, som er blevet nævnt i forbindelse med "sejr", "hjælp" og så videre, bør heller ikke være målet i sig selv; i stedet for er disse ting at regne for sager, der er fastsat i henhold til Guds guddommelige forordninger (sunnat-Allah) - det, som Gud har afgjort som måden, hvorigennem Han indvirker på sine skabninger, og hvorigennem omstændighederne falder ud. I stedet for at gøre alle disse ting til vores mål, bør vores bestræbelser være en forståelse af vores underkastelse overfor Gud, den Almægtige, og at leve i overensstemmelse med, hvad der glæder Ham mest, og at ytre det, der glæder Ham mest.

Jeg beder den Øverste Virkelighed (Gud) om at skænke og berige dem - og os - med omfattende succes og fuldendt retskaffenhed, og at Han må velsigne dem - og os - med renhjertet samspil (med Ham), og at Han styrker deres - og vores - forbindelse med den kæde, der leder direkte til Profeten Muhammed (fred og velsignelser med ham) gennem de nuværende lærde (af sandheden), som lever i overensstemmelse med deres viden.

TIENDE RÅD: RESPEKTÉR ALLE LÆRDE OG UDVIS TAKNEMMELIGHED TIL MENNESKEHEDEN
(Jeg beder også Gud) om, at enhver elev, hos enhver sheik, vil forstå at alle andre sheiker ligeledes er imamer for hans Deen, og at han ligeledes bør lovprise dem og ære dem og elske dem. Han bør ikke opfatte dette som en krænkelse af hans egen sheik, derimod er det faktisk gennem hans sheiks respekt, at han lever i henhold til det lys og den vejledning, som han har fået af ham. Dette gøres gennem at respektere den omfattende muslimske menighed, og gennem hensyntagen til de lærde og til de retskafne iblandt dem. Man bør også udvise imødekommende samspil med alle Adams børn, såvel som med dyreriget, og selv med livløse genstande. Dette er vejen til opnåelse af sand underkastelse overfor Gud, den Almægtige.

ELLEVTE RÅD: SØG INDERLIGT TILGIVELSE
Jeg vil også have, at de ikke forsømmer at søge Guds tilgivelse (at gøre istighfar), især i tiden kort før solnedgang og i øjeblikkene kort før solopgang. Må Gud gøre os, og dem, til de bedste af alle folk (ihsan), dem, som Gud nævner i Koranen, da Han sagde: "Der fandtes fortræffelige folk, selv før dette. De plejede at sove meget lidt om natten, og de søgte om tilgivelse i de tidlige timer før solopgang. Og i deres rigdom fandtes der andele for tiggeren og den nødstedte." (Koranen 51:17-19)

Oh Herre Gud, vi beder Dig om at give os styrke, og at give styrke til vores brødre, ved at give dem success, hjælp og forstand. Vi beder Dig om at give os sejr gennem sandhedens og vejledningens banner, på den bedste måde, med retskaffenhed og gennem brugen af de bedste metoder og midler, som gør Dig og Din Budbringer mest tilfreds. (Lad dette ske) gennem Din barmhjertighed....vi beder Dig om at bevare dem og tage vare på deres sager, om at styrke deres hjerter, om at udbedre det, der er imellem dem, og at afværge det onde fra dem, gennem Din barmhjertighed, Du Mest Barmhjertige af alle, som udviser barmhjertighed....

Må fred og velsignelser blive givet til vores mester, Muhammed, og til hans familie og følgesvende...

Al taknemmelighed går til Gud....

Oversat af Safia Aoude med tilladelse af http://www.ReflectOnThis.com og Khalil Moore
 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.