Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam har sagt: “Hjertet befinder sig mellem den Al-Barmhjertiges to fingre; Han drejer det fra tilstand til tilstand, og giver det hvilken som helst form, Han ønsker at minde os om denne kendsgerning.” [Kilde: Ibn Hanbal og Al-Tabari.]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Den intensive bøn - hvordan?
Skrevet af Ladycroc   
Torsdag, 22 April 2010 20:42

Den intense bøn

I henhold til Abu Dawud har Allah budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) fortalt os: "En troende får kun belønning for den del af hans bøn, som er bevidst.”  Dette betyder, at tilbedelsehandlingen i form af bøn kun har værdi, når bønnen udføres med hjertets intensitet. Vi kan kun tilbede Allah (swt) med vores hjerte og dermed sjæl. De praktiske forberedelser, bevægelser og anråbelser er alle symboler, og selv om symbolerne forbinder denne verden med den næste gennem Allahs visdom, så vil disse bevægelser dog være hule og indholdsløse uden sjælens tilbedelse fra det inderste af ens hjerte. Uden bevidsthed, ingen belønning, ingen relevans.

Hvordan undgår man, at ens bønner bliver til en rutinehandling uden bevidsthed?

Der findes en række øvelser, visualiseringer og fordybelser i bønnens aspekter, der kan hjælpe den troende til at gøre sine bønner mere bevidste og dermed opnå større mulighed for Allahs tilfredshed.

Først og fremmest skal man gøre sig det klart, at bønnen er en vedvarende handling. Tilbedelse består af mange daglige handlinger, og selv dét at trække vejret er en form for tilbedelse. men selve bønnen er et obligatorisk påbud fra Allah, vores Skaber. Vi er pålagt at udføre bønnen på faste tidspunkter, med fastlagte bevægelser og der er ganske, ganske få undtagelser for ikke at bede bønnen. Bønnen er derfor en evig bevægelse; en vedvarende handling.

Vi skal også huske på, at bønnen er fysiske handlinger såvel som en åndelig tilstand. Under bøn forenes krop med ånd.

Bønnen starter med bønnekaldet; adhân.
Adhân er en symbolsk forsmag på det Sidste Kald på Dommedag. Nok bliver bønnekaldet fremsagt af et menneske, men det er i sin egenskab et kald fra Skaberen selv. "Kom til bøn! Kom til succes!" - hvordan vil vi besvare dette kald? På Dommedag vil alle skabninger straks besvare kaldet; ingen og ingenting vil kunne unddrage sig kaldet til at forsamle sig og få sin endelige dom.

På samme måde bør man visualisere adhân, når man hører den, om et kald fra Allah (swt). Han ønsker din opmærksomhed; hvordan vil du besvare dette ønske, dette kald? Lyden af adhân er en god nyhed, der får hjertet til at slå hurtigere og styrker bevidstheden om at være en af Hans skabninger med mulighed for at høre dette kald.

Det er en ære at få Allahs opmærksomhed; vi bør straks besvare dette kald ved at haste til bøn. han kalder os, og vi kommer med det samme. Når man hører adhân bør man visualisere dette, og man vil føle glæde over at have fået æren ved at blive kaldt til at vise Allah (swt) sin udelte opmærksomhed. Man bør haste til bønnen med glæde i hjertet over dette.

Islam er renhed - renhed er overgivelse
Vejen til ihsân går gennem renselse. Derfor er det påkrævet, at den bedende er ren før bønnen. Man kan udføre denne renselse gennem wudu´(den rituelle afvaskning) eller gennem tayammum (den symbolske afvaskning), men under begge omstændigheder handler det om at møde sin Skaber i den bedste tilstand af renhed. Renheden består af tre dele:

  • - den ydre renhed
  • - kroppens renhed
  • - den indre renhed


Den ydre renhed består af vores omgivelser og vores tøj. Kroppens renhed består i afvaskning, gerne også tandbørstning. Den indre renhed er den tilstand af fokus, som vi vil opnå¨inden bønnen for alvor går i gang.

Den ydre og kroppens renhed hjælper sjælen til at visualisere den indre renhed. En plet på ens bukser eller ens abaya vil fjerne fokus fra bønnen, når vi vender blikket nedad. Ildelugtende omgivelser eller et beskidt og klistret bedetæppe vil ligeledes fjerne vores fokus fra det indre. Vi bør tilstræbe den højeste renhed for vores krop, vores ydre og vores indre for at opnå den rette bevidsthedstilstand under bønnen. Kun sådan kan vi overgive os fuldstændig og uforstyrret til den Skaber, der kræver vores opmærksomhed og tilbedelse.
Ved at rense sig selv og sine omgivelser, renser man sit hjerte, så bevidstheden om Allah (swt) kan indtage sin plads deri.

Bederetningen - qiblah
Vi bør også være os bevidste om, hvilken retning vi beder mod; den såkaldte qiblah. "At være bevidst om" betyder her ikke (blot) at finde bederetningen og rulle tæppet ud det rette sted, men også at være sig bevidst om at vi vender os til Allahs hus. Fra det inderste af hjertet vender vi ansigtet imod det sted, der symboliserer muslimernes fællesskab og udgangspunktet for den allersidste åbenbaring. Muslimer i hele verden vender således ansigtet imod hinanden; alle mod det samme punkt.  Prøv at visualisere dette øjeblik, hvor du vender ansigtet i samme retning som millioner af andre brødre og søstre og mærk den styrke, der ligger i bevidstheden derom.

Hensigtserklæringen - niyah
Bønnen er ugyldig uden hensigtserklæring - og denne er ikke en hurtig mumlen eller hastig tanke "nå, nu er det asr, jeg skal bede". Niyah er en del af ibâda; tilbedelsen. I en bevidst og afmålt hensigtserklæring bør man tænke over, at man både adlyder, elsker og frygter Allah (sw) gennem at man:

  1. - er sig bevidst om, at man møder op til bøn den rette tid.
  2. - er sig bevidst om, at man befinder sig i en tilstand af renhed.
  3. - er sig bevidst om, hvilken bøn, man vil udføre.
  4. - er sig bevidst om, at man skal til at udføre sin bøn i en fastlagt form og praksis.
  5. - er sig bevidst om, at man vil undgå forstyrrelse og urenheder.
  6. - er sig bevidst om, at bønnen udføres for Allahs skyld alene.


Når man er bevidst omkring disse nævnte ting, vil hensigtserklæringen have fået den nødvendig fylde og vægt, og man er nu klar til at udføre sin bøn.

Allahu akbar
Man løfter hænderne og udtaler ordene ALLAHU AKBAR.
Dette må ikke blive en automatisk handling, da der er meget barmhjertighed i at være sig bevidst om netop denne handling. Ordene er en stærk bekræftelse af, at Allah (swt) er større end alt andet. Gennem den bevidste udtalelse af ALLAHU AKBAR udvisker man sin egen arrogance og stolthed; udvisker sig selv og den verden, man tilhører. Alt er mindre i sammenligning med Skaberen. Ens højre hånd symboliserer akhirah og den venstre hånd symboliserer dunya; begge dele løfter man op som for at sige: "intet betyder noget, både det hinsides og det nusides er skabt af Dig" - Allah er større.

Et andet ofte ubevidst aspekt ved ALLAHU AKBAR er åndedrættet. Man ånder ud og holder vejret et øjeblik gennem udtalelse af de velsignede ord. Man tømmer sine lunger for luft; er klar til et nyt åndedræt; et åndedræt fyldt med intens tilbedelse af Allah (swt), hvor hver bevægelse, hver ytring, hvert hjerteslag er dedikeret vores Skaber.

Hvis man er sig bevidst om disse "småting" ved hver udførelse af bønnen, vil den rutineskabte meningsløshed blive erstattet af den rutineskabte tilstand af tilbedelse, og oplevelsen af bønnen vil intensiveres.

Nu følger den første del af bønnen
Man læser al-Fatiha og man læser udvalgte vers fra Koranen, mens man står rank og dog ydmyg. Der er også barmhjertighed og velsignelser i at fremsige disse vers korrekt og være sig bevidst om indholdet imens. Korrekt recitation (tajweed) med smuk  stemmeføring og harmonisk toneleje vil sætte hjertet i de rette svingninger. Undersøgelser har forlængst bekræftet, hvordan harmoniske svingninger (lyd) kan sætte kroppen i en tilstand af ro og glæde.

En hastig, sjusket fremsigelse af Koranens smukke vers vil ikke bringe den bedende nærmere bønnens velsignede tilstand. Stilheden mellem de reciterede vers (pauserne) vil fremhæve ordenes betydning for vores hjerter; giver os øjeblikke af refleksion og fordybelse og dermed større intensitet under bønnen.

Efter fremsigelse af de hellige vers og endnu et ALLAHU AKBAR, bøjer den troende sig halvvejs ned (ruku´). Ved nedbøjningen til knæhøjde fremsiges endnu en tilbedelsesytring i den fysisk konkrete, men dog symbolske bekræftelse af, at "jeg bøjer mig for den, som er højere end mig, end alt andet."

Når vi retter os op efter denne korte nedbøjning, sker det i bevidsthed om, at Allah (swt) hører vors tilbedelse, hører vores bøn, og derfor fremsiger vi den rituelle ytring "sami´ Allah liman hamidu" - Allah hører den, der lovpriser Ham. Ved at visualisere ordenes velsignede betydning, vil man opnå en større intensitet under ruku´.

Endeligt bøjer vi os helt ned til jorden; denne bevægelse kaldes sujûd. Først vores knæ, dernæst vores hænder og til sidst vores pande. Det er slet ikke svært at visualisere denne symbolske, fysiske handling; vi bøjer os helt ned foran vores  Skaber for at bekræfte vores totale overgivelse til Hans vilje.

Denne position af bønnen, denne maqâm, er et udtryk af vores taknemmelighed. Vi er nedbøjet i total overgivelse af kærlighed til den Ene; vi bøjer os af taknemmelighed. Den bevidste sujûd er et udtryk for hjertets inderste taknemmelighed og kaldes  derfor maqâm ash-shukr; taknemmelighedens position.

Under den bevidste sujûd er hjertet i en tilstand af evig kærlighed til Allah (swt), og positionen er derfor det bedste udgangspunkt for at bede om tilgivelse, takke sin Skaber og fremsige sine anråbelser (du´a). Under sujûd bør man rette fokus mod kroppens position; mærke panden, der hviler mod gulvet; alting lukkes ude når kroppen er krummet sammen. Der er kun sjælen og Allah, som har skabt den. Sujûd er den ultimative kærlighedserklæring til Allah (swt) og hvis vi kunne bibeholde denne bevidsthedstilstand også uden for bønnens positur, kan vi opnå den evige maqâm ash- shukr; den evige taknemmlighedstilstand.

Efter sujûd kommer den afslappende knæling, hvor man fremsiger tahiyat og tashahûd.

Tahiyat er ikke blot en hurtig række hilsner; det er en bekræftelse af den tidligere afgivne hensigtserklæring (niyah). Hvis man er sig dette bevidst, når man udtaler tahiyat; vil intensiteten under fremsigelsen vokse. Efterfølgende fremsiger man fredshilsner og velsignelser til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og hans efterkommere.
Under denne fremsigelse bør man visualisere sig Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) og hans familie. Man bør visualisere fredshilsnerne og velsignelserne gennem at mærke efter, om de kommer fra hjertet. Ønsker vi virkelig inderlig fred og evig velsignelse over Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham)?

Afslutningsvis hilser vi englene og alle andre, som er til stede under vores bønner og ønsker dem fred og Allahs barmhjertighed. Når man udtaler den afsluttende hilsen til højre og venstre, bør man visualisere sig det faktum, at alle mennesker og alle engle er  skabt af Allah (swt) - vi er forbundet med dem alle gennem Allahs skaberkraft og derfor bør vi elske dem for Hans skyld, som har skabt os og dem.
Sådan vil man kunne forøge intensiteten selv ved den afsluttende hilsen.

Efter bønnen kan man bede du´a og lave tasbih (praktisk dhikr/ihukommelse), men akkurat som ved udførelsen af bønnen, bør man gøre det gennem bevidst visualisering. Tøm dit hjerte for alt andet end kærligheden til Allah (swt); lad alle dine anråbelser og ihukommelser gælde Ham; tilbed Ham, vend dig til Ham og Ham alene, så vil du opleve en langt mere intens bøn end ved den rutineprægede afliring af tasbih eller du´a.

De forsinkede bønners manglende belønning
Overskrider man tiden for en bøn eller glemmer den, skal man bede den så snart, man kan. Dette er de såkaldte qada-bønner. Man får ingen belønning for disse bønner; og dette skyldes (Allahualim) måske,at man aldrig kan opnå den samme intensitet ved qada-bønnerne som ved de rettidige bønner. En forsinket bøn vil altid blive bedt med bevidsthed om, at man ikke har besvaret Allahs kald og ikke opfyldt sine obligatoriske påbud. Man vil bede sine forsinkede bønner med bevidsthed om, at ens kærlighed til Allah ikke har været fuldkommen, og af den grund vil man i en forsinket (qada)-bøn aldrig opnå den samme intensitet som ved en rettidig bøn.
Idet tilstanden er en del af den belønning, man får for en veludført bøn, vil man derfor aldrig opnå den fulde belønning for sine qada-bønner.

Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) har formanet de troende om, at "den bedste handling er den vedvarende handling".

Videnskabeligt har forskere for længst bevist, at meditation og bøn, udført med jævne mellemrum og gennem en vedvarende tid, forandrer hjernens svingninger. Under bøn/meditation producerer vores hjerne de såkaldte theta-svingninger, som er befordrende for både hukommelse, indsigt og ro. Hjernens amygdala og venstre frontal cortex samarbejder under bøn, og denne tilstand er yderst fordelagtig for både vores fysiske og psykiske velvære samt for den åndelige udvikling. Men kun hvis man vedbliver at fremkalde denne særlige tilstand af åndelig harmoni og fokus. ved afbrydelser og længere tids neglicering, vil den gavnlige tilstand aftage med tiden. Derfor (Allahualim) har Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) understreget hvor vigtig kontinuitet er for ens handlinger!

Men dette kræver naturligvis, at man er sig bønnen bevidst. Et godt udgangspunkt for at bevidstgøre og intensivere ens bøn er at visualisere, at hver eneste bøn kan være den sidste. Ingen ved, hvornår vi forlader denne verden for at drage til den næste; og en af vores
bønner vil uomtvisteligt være den sidste, vi beder. Men vi ved ikke hvilken.

Derfor: bed enhver bøn, som var det din sidste bøn.
Vær dig bevidst om din Skabers tilstedeværelse; Han er tættere på dig, end din egen halspulsåre.


Må Allah (swt) acceptere alle vores bønner og styrke vores ihsan for at vi kan opnå Hans tilfredsstillelse og velsignelse.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:08
Shourouk: 8:01
Duhr: 11:58
Asr: 13:33
Maghreb: 15:53
Isha: 17:40

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.