Musik og sang i lyset af islamiske principper
Skrevet af Basim Ghozlah   
Søndag, 12 September 2010 00:00

Musik og sang i lyset af islamiske principper

af Basim Ghozlan fra http://islam.no

Om musik er haram eller ej er et hyppigt stillede spørgsmål blandt unge muslimer. Islam.no har før givet korte svar på dette spørgsmål, nemlig at musik i sig selv er halal og kun haram, hvis der er andre omstændigheder, der kræver det.

Sheikh Abdullah JudaiFor at foretage en grundig undersøgelse af dette spørgsmål har vi valgt at opsummere en vigtig bog, der behandler emnet meget detaljeret og argumenterer på grundlag af Koranen og hadith. Bogen er skrevet på arabisk og har titlen "Almusiqa walghina meizan fi al Islam" (Musik og sang i lyset af islamiske principper). Forfatteren er sheikh Abdullah bin Yusuf al-Judai, som er medlem af det Europæiske Råd for Research og Fatwa. (billede højre)

I hans bog kan man finde en grundig analyse af emnet. Forfatteren samler alle de argumenter, der er blevet anvendt til støtte for, at musik er haram, og analyserer dem i lyset af Koranens tekster, pålidelige hadither og islamiske primære principper om normudledninger (usul al-fiqh).

Når forfatteren er ved at undersøge, om en tekst, reference eller en hadith er pålidelige eller ej, bruger han den klassiske, islamiske metode og vurderer kritisk og detaljeret fortællerkæden, før han drager sin egen konklusion baseret på traditionelle kriterier for denne videnskab.

Forfatteren forklarer i indledningen sagens relevans med følgende ord: "Sandt nok, musikken er ikke en del af troen, og heller ikke en tilbedelsessag, men det er et vigtigt emne alligevel, fordi musikken har stor indflydelse i dagens samfund, positivt eller negativt.

I dagens samfund er forholdene ikke de samme, som når vores gamle lærde diskuterede emnet. Det var det sådan at de, der levede luksuriøst liv, havde deres private sangere, eller måtte opsøge de steder, hvor der var sang. Men i dag findes næsten ingen hjem eller forsamling uden musik og sangstemmer. Både TV, radio, computere, mobiltelefoner og offentlige steder gør, at man ikke kan undgå at høre musik. Så hvis musik er haram, hvad er løsningen for muslimer? Og hvis ikke, hvorfor skulle man gøre folks liv unødigt svært? Og hvorfor skulle de praktiserende muslimer erstatte underholdning, spil og sange med alvorlige ting, der ikke passer ind i denne særlige begivenhed. Ligesom når nogen skifter sangen ud ved bryllupper med Koranrecitation eller foredrag.

NB. I teksten nedenfor, vil jeg lade forfateren af bogen tale. Når du støder på ordet "jeg" eller "vi" er det således ikke forfatteren til denne artikel, som taler, men Shaykh Abdullah bin Yusuf al-Judai, der taler (så længe sætningen ikke angiver andet). Alle argumenter og udtalelser i artiklen henviser således til ham.

 

Del 1

Ordet "ghina" (sang) betyder, sprogligt set, lyd eller stemme, der gentages eller strækker med den hensigt at gøre det smukt. Både klappe og fløjte er inkluderet i udtrykket. Lydene af musikinstrumenter kaldet "ghina. (S. 24)

Retningslinjer og metoder til at udlede regler for Islam:

1. Både Halal og haram er op til de hellige tekster i Koranen og Sunnah (K. 10:59-60, 16:116-117, 6:140). At sige, at en ting er haram, uden at det er, det lige så alvorlig som at sige, at én ting er halal, hvis den ikke er.

2. Når det kommer til musik og sang, er det vigtigt at huske, at:

• Dette er en dagligdags handling, som ikke henhører under tilbedelsen (ibadah). Og stort set alle dagligdags ting er halal (indtil andet er bevist). Se f.eks. K. 2:29 "Han har skabt for jer alt på jorden .."

• Musik og sang under dette (i islam) kaldes "Zeenah" (Beauty / pynt), som i princippet også er halal. K. 7:32 "Sig: "Hvem har forbudt jer Guds pynt, som Han har frembragt til sine tjenere, og de gode ting af underhold?". Skønhed er Guds gave til mennesker. K. 16:6-8 "... Og heste, mulddyr og bestemt, at du kan ride, og som pynt. Han skaber mere end du tror .. " Smukke lyde naturligt lide af mennesker. Dens virkninger hos mennesker er ubestridelig. Derfor Islam opfordres til at recitere Koranen så smukt du kan.

3. Hadith, som ikke er pålidelige (Sahih), kan ikke danne grundlag for afledning af nogen regler.

4. Citater, som henviser til de tidlige store lærde (Sahaba eller for eksempel de fire imamer), er undersøges ud fra to perspektiver: Det ene er, om personen faktisk har givet udtryk for dét, der rapporteres, og den andet er, om udtalelsen er sagt på den måde, det er rapporteret. Det sker ofte, at det hævdes, at den og imam siger, at noget er haram, og det siges så ofte, at vi synes, det er en sandhed, men når man går tilbage til de ord, som Imam har sagt, finder man det anderledes.

5. At profeten (saaw) har undgået at gøre en ting er ikke i sig selv indikation for, at denne ting er haram.

6. Når Profeten (saaw) informerede om ting, der vil ske i fremtiden, kan man ikke udlede nogen regel af disse oplysninger. Eventuelle regler må være udledt af andre tekster. (Som når Profeten (ssaw) siger, at det kommer til at være så sikker, at en kvinde alene kan rejse langt væk til Kabaen ..) (s. 48)

 

Islam syn på lyde i almindelighed

Allah (SWT) har givet os mange gaver, deriblandt synet og hørelsen. (K. 16:78). Som udgangspunkt skal disse gaver benyttes og ikke begrænses / standses. De kan anvendes til alt, undtagen de ting, som Gud har udelukket.

Det faktum, at folk nyder smukke lyde, er en menneskelig egenskab. Vi oplever dette, når Koranrecitation fremsiges smukt, så den bliver mere attraktivt, end når det læses med normal stemme. Det er også bevist, at smukke stemmer og musikalske lyde påvirke dyrenes adfærd.

Som udgangspunkt er hver eneste nydelse af smukke ting halal, så længe der ikke er nogen grund til at tro andet. (S. 54)

Vi skal derfor finde et klart og utvetydigt forbud imod musik for at acceptere, at musik er haram. Afgørelsen for et så vigtigt spørgsmål kan ikke være baseret på tekster, der er tvetydige eller på svage hadither. Lad os nu undersøge og se, om vi finder noget i de islamiske kilder, der klart forbyder musik.

 

Afsnit 1:

Argumenterne fra dem, der mener musik og sang er haram:

1. Fra Koranen:

De henviser til fem forskellige vers fra Koranen: K. 17:64, 31:6, 8:35, 25:72 og K. 53:61.

1. K. 17:64 "Forfør med din stemme så mange af dem, som du kan! Driv dem frem med dine ryttere og dit fodfolk! Tag del i deres formuer og børn, og giv dem løfter! Hvad Satan lover dem er kun bedrag."

Det forlyder her, at Imam Mujahid har fortolket ordet "Sawtika" (din stemme) med at sige "instrumenter". Derfor tror nogen, at dette skulle være bevis for, at musik er haram.

Når vi ser nærmere på dette argument, finder vi, at denne henvisning til Mujahid ikke er pålidelige. Desuden finder vi, at hvis det havde været pålideligt, ville det ikke betyde andet, end at instrumenter kan bruges af Shaytan til at vildlede folk, men ikke nødvendigvis.

Imam Ibn Jarir sagde i sin forklaring (tafsir): at Allah, den Ophøjede, ikke har præciseret specifikke lyde her, men hver eneste lyd, der inviterer Shaytan og som vildleder folk fra Guds måde, er omfattet af "din stemme". Resten af verset siger også: "...tag del i deres formuer og børn, og giv dem løfter! " og ingen siger, at det er haram at få børn eller egen ejendom!

2. I tilfælde af K. 31:6 "Der findes blandt menneskerne en og anden, der køber sig underholdende tale for i uvidenhed at vildlede, bort fra Guds vej, og drive spot dermed. De har en ydmygende straf i vente!" siger nogle, at dette gælder musik, og dermed skulle musik være haram. De henviser til Mujahid, når han forklarede "Lahwa alhadith" ved at sige, at det er tromme (tabl).

En undersøgelse af dette viser, at denne historie ikke er pålidelig heller. Men en pålidelig historie om Abdullah Ibn Masoud sagde: "Det er sang." Vi ser her, at underholdningen, som Koranen fordømmer er den, der anvendes til at vildlede folk fra Guds vej. Vi ved, der er baseret på anden hadith, at der findes typer af underholdning, der er anbefalet i islam. Som med bryllupper og mærkedage.

Betydningen af dette vers er "De, der vælger underholdning historier, sange, teater eller andre ting til at lede folk væk fra Guds måde får en straf fra Gud. De beskæftiger sig med underholdning uden at have sådanne hensigter, er ikke medtaget i denne tekst."

3. Når vi ser på vers 8:35 K. "Deres bøn ved Huset består kun af fløjten og klappen i hænderne. Så smag straffen, fordi I var vantro! "Vi ser tydeligt, at hvad Koranen kritiserer her er at bruge fløjten og klappen som en del af tilbedelsen.

Klappe i sig selv anbefales til kvinder, der ønsker at gøre imamen opmærksom på eventuelle fejl. Det betyder, at klappen i sig selv ikke er haram. Det samme gælder for fløjten, hvis man for eksempel udfører det for at gøre en fjern person opmærksom om noget.

4. I tilfælde af K. 25:72 "De, som ikke aflægger falsk vidnesbyrd og, når de hører tom tale, højmodigt forbigår det." Her har nogen forklaret ordet "falsk vidnesbyrd" med sange. Det rapporteres, blandt andet af Mujahid.

Ved grundig granskning finder man,  at ingen af referencerne her, er pålidelige. Og hvis der havde eksisteret en pålidelig reference, ville dette ikke være mere hensigtsmæssigt til fortolke ordet end andre tafsir, der er blevet rapporteret, og som fortolker begrebet til andre ting, vantro, afgudsdyrkelse, løgn, synder, osv. Og her ser vi, at sange kan være "falsk vidnesbyrd", men ikke nødvendigvis. Vi ved også, at Profeten selv (saaw) har anbefalet gode sange, som det også beskrives senere i bogen.

5. I tilfælde af K. 53:59-61 "Undrer I jer over dette budskab? Ler I i stedet for at græde, og morer I jer?". Fortolkningen her er klart, som Ibn Abbas siger: De (afgudsdyrkere) plejede, når Profeten læse Koranen for dem, at begyndte at synge og spille for ikke at høre, hvad han læste. "

Konklusion fra ovenstående analyse er, at er der ingen tekster i Koranen, som giver os en standard for sang og musik. (S. 85)

 

2. Fra Sunnah

Her bruges tre typer af hadith.

Type 1: Generelle hadith der beskriver underholdning som ubrugelig ting (lahou bilbatil). Hadither omtalt heri er pålidelige.

Nogle ligestiller ordet batil (ubrugelig) med haram (forbudt) og dette er forkert. At en ting er batil / ubrugelig, er ikke i sig selv haram.

Type 2: Hadith, som nævner instrumenter og sang:

Her er de hadither, der er angivet:

Den første hadith:

Abu Amir (og Abu Malik al Ash'ari) hørte Profeten (saaw) sige: Det kommer til at være grupper af mit folk som vil tillade mulighed for brugen af (at begå) Zina (hor), silke tøj (harir), rusmidler (khamr) og musikinstrumenter ( ma'azif) ... hadithen nævner i slutningen, at Allah (SWT) vil straffe dem. Denne hadith er Sahih (pålidelig).

De siger, at musik instrumenter (ma'azif) er forbudt, fordi disse er nævnt i sammenhæng med andre ulovlige ting (utroskab og rusmidler). De siger også, at ordet "tillade sig" (iyastahilluna) antyder, at musik er haram i første omgang.

Til trods for at denne hadith er det stærkeste argument, som bruges af dem, der tror musik er haram, finder vi følgende ting, når vi ser på det:

For det første er denne hadith en slags information om ting, der vil ske i fremtiden. Og vi kan ikke udlede en retsregel fra dette alene.

Desuden ser vi, at ordet "tillader dem" bruges om ting, der som udgangspunkt er haram og som man gør til halal, men også om ting, der som udgangspunkt er halal, og som gør brug af tilladelsen. Således kan dette argument ikke bruges her (en hadith nævner at tillade, hvad der er tilladt i Koranen) (side. 92).

Vi ser også, at den hadith nævner silketøj blandt andre ting. Vi ved fra før, at islam ikke har sat et totalt forbud mod brugen af silketøj. Silktøj er haram for mænd, men halal for kvinder. Selv for mænd er det halal at bruge silketøj til behov, og det er halal at bruge små mængder af silke i tøj. Vi ser her, at silketøj, kan selv om det er nævnt sammen med andre haram ting, ikke kaldes haram generelt. reglen for silke har vi fundet ud af anden tekst. Denne hadith har med andre ord ikke givet os nogen retsregel for silke i sig selv. Det samme kan siges her om musikinstrumenter. Hvis det er en retsregel, som har denne hadith givet os, ville være retsreglen for de ovennævnte ting høre sammen, og ikke være en regel hver for sig.

Denne hadith viser, at brugen af musikinstrumenter i dette tilfælde er haram er forståeligt, da de i dette tilfælde anvendes til noget haram (utroskab og alkohol).

Så længe vi er enige om, at silketøj har sin egen klassifikation (hvad der er halal og hvad der er haram), har vi ingen grund til at behandle musikinstrumenterne nævnt i denne hadith anderledes.

Det spørgsmål, der opstår, er hvorfor der findes klare og utvetydige tekster, der forbyder utroskab og alkohol, men der er ingen klar tekst, som utvetydligt forbyder musikinstrumenter, selvom disse var kendt og anvendt i Profetens tid? (Der er flere hadith, som viser, at flere instrumenter var i brug dengang. Side 98)

Der er to andre hadither, der går ud på det samme, men vi behøver ikke diskutere dem, da vi allerede har drøftet indholdet af den tidligere hadith.

Fjerde Hadith:

Aiyshah (RAA) sagde: Abu Bakr (RAA) kom til mig, mens jeg havde to piger fra Ansar, der sang og slog trommer. Abu Bakr sagde til dem: "Shaytans instrument (mizmar) i Profetens hus?" Profeten (SAAW) vendte sig om og sagde til ham: Lad dem være, Abu Bakr, har alle mennesker har eid og i dag er vores eid ". Hadithen er Sahih.

Nogle lærde siger, at denne hadith viser os, at musik og sang er haram, fordi Abu Bakr talte til pigerne, og fordi han kaldte det Shaytans instrumenter, og at Profeten støttede Abu Bakr's udtalelser, men at han gjorde med undtagelse af eid dagene.

Når disse argumenter er undersøgt yderligere konstaterer man, at dem, der siger dette, allerede påstår, at musik er haram, og at Abu Bakr reagerede af dén grund. Man må da spørge, hvad det fik Abu Bakr til at mene, at musik var haram? Hvilke tekster? Hvor er disse tekster?

-----------------------

Hvis man spørger, hvorfor Abu Bakr udtalte sig således, kan det forklares ved Abu Bakr som upassende med trashy underholdning i Profetens (saaw) tilstedeværelse, ikke fordi det er haram, men fordi det er nytteløst og profeten status er hævet over unyttige ting. Hvordan skulle man ellers kunne fortolke, at Profeten (saaw) enige om, at nogle sang og slå trommer uden at stoppe dem, hvis sang og musik i sig selv var kendt som haram? (S. 106)

Denne hadith viser os reelt, hvordan sangen og instrumenter som udgangspunkt er halal, da Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) accepterede det i sit eget hjem.

 

Femte Hadith:

Nafi »Mawla Ibn Umar sagde:" Når Ibn Umar hørte lyden af en fløjte (fra en hyrde), så stak han fingrene i ørerne og spurgte: Kan du høre, Nafi '? Jeg sagde ja, og fhan blev ved, indtil jeg sagde "Nej", og så fortalte han: Jeg så Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) høre en fløjte igen, og så gjorde han, som jeg gjorde "Hadith Sahih.

Dette er blevet fortolket som, at fløjter er haram, fordi hvis det ikke havde været haram, så ville Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) ikke havde anstrengt sig for ikke at komme til at høre den.

Men er det sådan, at når Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) undlader en ting, at denne ting dermed bliver haram? Svaret er nej. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) kan undlade ting, der i sit udgangspunkt er halal, fordi han altid prioriterede at være optaget af nyttige ting (ihukomme Allah). Hvis Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) ville vise os, at fløjten var haram, hvorfor gik han så ikke hen til fløjtespilleren og informerede ham om det?

(Jeg springer over 6. og 7. hadith, fordi betydningen allerede er blevet omtalt)Ottende hadith:


Frit gengivet: ... Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) fortalte om sin barndom og sagde: "Aldrig har jeg gjort det, som folk før islam (jahiliya) syslede med, undtagen to gange og begge gangene beskyttede Allah mig...jeg hørte sange, fløjter og trommer. Jeg spurgte: Hvad er dette? De sagde, at den og den mand havde giftet sig med den og den dame...jeg så og hørte, og derefter sov jeg og vågnede ikke, før solen vækkede mig....da jeg kom tilbage til mine venner spurgte de: hvad har du lavet? jeg svarede, at jeg ikke havde gjort noget." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde så. "Jeg har aldrig siden gjort noget af de ting, som jahiliya-folkene har gjort, indtil jeg blev profet."

Man siger, at denne hadith viser, at musik og sang er en jahiliya-ting (og dermed imod islam). Jeg mener, at det Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) talte om var, at han ikke gjorde ande tend at høre musik og sang, fordi han sagde: "Jeg så og jeg hørte". Der må have været andre ting, som alkohol og hor (der var udbredt i Mekka før islam). Denne hadith omfatter med andre ord ikke noget forbud imod sang elelr musik (s. 125)Type 3: hadith som indeholder ord, som nogen sidestiller med musik:

1. Ibn Abbas (må Allah være tilfreds med ham) siger, at Allah har forbudt mig alkohol, pengespil, koubah. Alle rusmidler er haram.

Sufian Athawri forklarer ordet koubah med tromme (tabl).
Men jeg mener, at koubah ikke betyder tromme, men at det betyder (nard), der er spil som ofte er forbundet med hasard. Denne fortolkning støttes af mange lærde, deriblandt al-Azhari.

2. Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) sagde, at han hørte Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sige: "Penge, der er tjent gennem "zammarah" er ikke godt."
Hvad betyder "zammarah" her? Nogen mener, at det betyder "musikspil". Men denne tolkning af hadithen er ikke korrekt. Ordet, som det er blevet udlagt af pålidelige kilder, betyder "prostitueret". Hadithen betyder altså, at det er haram at tjene penge på prostitution, og ikke på musikinstrumenter.

Så vi har indtil videre set, at der ikke findes en eneste entydig pålidelig tekst, der beviser at musik er haram.

3. Ijma’ (konsensus).
Flere af dem, der argumenterer imod musik, hævder at muslimske lærde op igennem historien har været enige om, at musik er haram. Dette til trods for, at vi har kunnet nævne flere citater, der viser at store og kendte lærde har ment det modsatte.

Flere af dem, der argumenterer imod musik, refererer til enkelte lærde uden at granske deres referencer. De siger fx. "Ibn Masoud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Abu hurayrah og Ayshah har alle sagt at musik er haram.", og når man så undersøger citaterne hos disse lærde, finde rman ud af noget helt andet. Nogle af disse citater er allerede blevet præsenteret og andre vil komme senere (se fx. kommentarerne omkring Koranen 31.6.

Og hvordan kan der opstå absolut konsensus (enighed), når man ikke kan finde en eneste pålidelig og entydig tekst fra Koranen eller hadith, der siger at musik er haram? Dette er ikke muligt. Konsensus intræder kun, når klare og entydige tekster forbyder (eller påbyder) noget, som fx. i Koranen 17:32: "Indlad jer ikke på hor."

Citater fra Profetens følgesvende (sahaba) og fra tabiun (generationerne efter)

Der findes flere citater fra profetens følgesvende, som kritiserer musik og sang, men der findes også citater, der tillader musik og sang. Læg mærke til, at kritik af noget ikke er det samme som at noget dermed også er haram (eksempler på kritiske citater mod musik findes på side 160-163)
Her vil vi præsentere eksempler på citater, der viser at følgesvendene accepterede eller opfordrede til musik og sang (der er flere eksempler i selve bogen):


1. Abdullah ibn Azzubair sagde: Bilal sang en gang, og en mand sagde til ham: Synger du Bilal? Og da rejste Bilal sig og sagde: Og hvem fra muhajirin har jeg ikke hørt synge? (dvs at det var almindeligt for muhajirin at synge). (s. 164)

2. Urwah ibn Azzubair fortalte, at en mand i Uthmans tid lavede mad og inviterte profetens følgesvende. Hassan ibn Thabit (må Allah være tilfreds med ham) var blandt dem. Urwah fortæller: "Der var under denne invitation to sangerinder (qainah) som sang for dem ..."(historien fortsætter derefter). Denne berettelse er pålidelig.

I denne fortælling finder vi altså at to kvindelige artister (sangersker) som sang for en samling af sahabah og tabiun, uden at nogen av dem protesterede.

3. Ya’qoub Ibn Abi Salamah (som var nær ven til Umar Ibn Abdulazizi) underviste i sang og havdee selv sangerinder. Han var kendt for dette. Ifølge Musaab ibn Abdullah Azzubairi var han den første af de anerkendte lærde, som underviste i (islamisk) sang (s. 191). Det samme gjorde også hans søn Yousuf. (Yousuf levede i imam Ahmad ibn Hanbals tid, og Imam Ahmad ibn Maeen fortalte om han, at de kom til hans hjem og lærte hadith hos ham, mens piger i et andet hus hos ham, slog på trommer (mi’zafah).

(flere eksempler findes fra side 187 til 197)

De fire imamer:

Ofte siges det, at de fire imamer (lovskolernes grundlæggere) mente, at musik var haram. Når det gælder sang, siges det ofte, at de enten mente at sang skulle være haram eller makruh (forhadt). Undtagelsen derfra skulle være, hvis der fandtes en anledning derfor som fx. eid eller bryllup. Derfor er det vigtigt at se nærmere på deres udsagn og citater, sådan at vi selv kan vurdere, hvad de stod for.

Imam Abu Haneefah
Jeg har ikke fundet nogen original tekst fra imam Abu Haneefah, der omtaler musik direkte. men det rapporteres, at han engang blev bedt om at være til stede ved et bryllup, hvor der fandtes leg og sang, og han svarede: "Jeg havde det vært med det." Det vil sige, at han anså det som en prøvelse at være tilstede, når det fandt sang og leg sted.

Denne sætning er blevet udlagt af mange som menende, at musik og sang er haram. Men vi kan nemt se, at udsagnet ikke nødvendigvis skal forstås på denne måde. Det er fuldstændig mulig, at han bare ikke kunne lide at være til stede ved brylluppet, uden at mene at sang og musik også skulle være haram.

Det er også blevet overleveret, at han mente det var halal at sælge og købe musikinstrumenter. Argumentet derfor var, at instrumenterne også kan bruges til halal formål. Og det er netop dét, vi selv mener: at musikinstrumenter i sig selv ikke kan være haram, men at det er brugen af dem, der er afgørende.

Sådan, som jeg forstår Imam Abu Hanifahs udtalelser, så mener han at musik og sang ikke er velset, men heller ikke haram.


Imam Malik ibn Anas:
Det fortælles, at Imam Malik engang blev spurgt om trommer og lignende til bryllupper og at han skulle have sagt, at han ikke bryder sig om det. (s. 202)

Han blev også inviteret til at deltage i en sammenkomst, hvor der fandtes underholdning. Han skal have sagt: "Jeg bryder mig ikke om en respekteret person, der deltager i underholdning." Ifølge hans elever, så mente han, at musik var halal, men at det var bedre at undgå den. (s. 203)


Imam Shafiee
Shafiee nævner ikke direkte musik, men anser musikinstrumenter som ”uværdige”. Og han anser dem, der arbejder med sang og musik, til ikke at være pålidelige, når det gælder om at afgive vidnesbyrd. Han mente samtidigt, at folkelig sang (nasheed) var helt i orden, lidt eller meget.

Shafiees holdning om, at de vidnesbyrd, som afgives af folk, der arbejder med musik og sang, ikke bør accepteres, betyder ikke nødvendigvis, at han også mente, at musik var haram. Hans holdning kan have noget at gøre med den tid, han levede i (ordet "safih" (upålidelig) kan også anvendes ud fra tilladte ting).


Imam Ahmad ibn Hanbal
Det er overleveret flere citater fra ham, som tyder på, at han mente, at musik skulle være haram, og at sang skulle være makruh (forhadt), men hans elever har samtidig berettet, at han mente fløjte var makruh, og ikke haram, og at trommer var makruh, og ikke haram. (s. 213)

Musikk og sang fandtes i profetens tid:

Her er nogle tekster, som viser,  at musik og sanger fandtes i profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) tid.

1. Ayshah (må Allah være tilfreds med hende) fortalte, at profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) kom ind til hende, mens hun havde to piger hos sig, der sang og som slog på trommer, mens profeten selv (Allahs fred og velsignelser med ham) havde ansigtet dækket med et lagen. Så kom Abu Bakr og ville jage dem væk. Så viste Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) ansigtet og sagde til Abu Bakr:" Lad dem være, Abu Bakr, dette er id-dage."

Denne hadith er blevet behandlet ovenfor.

2. Det fortælles, at nogen dansede (og legede) med skjold (turs) og sværd. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte Aysha (må Allah være tilfreds med hende), om hun ville se på dem. Ja, sagde hun. Hun lænede sit hoved mod profetens hoved og så dem lege, indtil hun blev mæt af at se.  (hadith sahih)

3. En gang da Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) var på vei tilbage fra et slag, kom en dame og sagde til ham: "Jeg har afgivet et løfte om, at hvis du kom sikkert tilbage, at jeg skal synge og slå på trommer for dig. Han sa til hende, hvis dette er et løfte, så er det i orden. Og hun slog og sang .. (sahih) (s. 222)

4. En gang kom en dame til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham). Profeten spurte så Aysha: Kender du dende? Hun sa nej. Han sagde, at dette er sangerinden til den og den familie. Vil du, at hun skal synge for dig? Ja, sagde Aysha. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) gav damen (sangerinden) et fad (til at slå på) og hun sang. (hadithen er sahih) (s. 224)

Og her kan vi bemærke, at damen var kendt som en dygtig sangerinde (Qaynah).

5. I en anden hadith kan vi læse, Aysha fortælle, at hun en gang var sammen med profeten (Allahs fred og velsignelser med ham), og at der så kom en dame til dem. Damen var god til at synge. Ayshah insisterede på, at damen skulle synge for hende … osv.  (hadithen er hasan) (s. 225)

6. Aamer ibn Saad Albajali sagde: "Jeg besøgte Abu Masoud, Qaradhah ibn Ka’b og Thabit ibn Yazeed, mens nogle piger sang for dem og slog på trommer. Jeg sagde: Aksepterer I dette, når I er profetens følgesvend? De sagde: profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) har givet os tilladelse til dette, når det er bryllup .. osv. Hadith sahih (s. 243).

Pointen er her, at der ikke kan være nogentvivl om, at musik og sang var kendt under Profetens tid, lige så vel som alkohol var kendt på den tid. Der findes helt klare tekster, vi kan henvise til, når det gælder forbud af alkohol, hvorfor findes der så ikke nogen klare tekster om et eventuelt forbud imod musik?

Teksterne viser også, at der var kvinder, der hørte mænd synge, og at der var mænd, der hørte kvinder synge. Noget, som kan betyde, at køn ikke spiller nogen rolle i dette (s. 250)Ud fra denne opsummeringen mener vi, at:
1. Det findes ingen tekster i Koranen, som forbyder musik.
2. Det findes ingen pålidelige hadith, som forbyder musik.
3. Det findes tekster fra sahaba (og tabiun) som kritiserer musik, men som samtidigt ikke siger, at musik er haram.
4. Det findes også tekster om sahaba og tabiun, som viser, at sang og musik blev brugt også i profetens tid og i de to generationer efter dem.

Og konklusionen efter denne grundige undersøgelse er, at:
1. Musik kan være anbefalet (som ved bryllup og eid)
2. Makruh (forhadt): Som hvis den forhindrer det,  man skal gøre.
3. Haram: Som hvis de anvendte tekster i sig selv benævner noget haram, eller hvis musikken bruges til at invitere til (eller pynte på) haram handlinger (hor og alkohol)


Titel: al-Musiqa wal-ghina fi mizan al-islam (Musik og sang i lyset af islamske principper)
Forfatter: Abdullah bin Yusuf al-Judai
Sprog: Arabisk.
Udgivelsesår: 2007 (3. utgave)
Udgivett af: Al Judai Research & Consultations.
Antal sider: 630

Kontakt til sheikh Abdullah al-Judai: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography