Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Allah den Ophøjede siger: ’Paradiset er den belønning Jeg har til Min troende slave, når Jeg lader hans søn eller bror dø, og han er fortrøstningsfuld accepteret Min vilje.” [Kilde: Hadith Qudsi; Bukhari]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Muslimske skoler i DK
Skrevet af Ladycroc   
Mandag, 28 December 2009 04:24

I dag findes der mange, fagligt gode muslimske privat-  og friskoler, som kan tilbyde sine elever dynamisk indlæring, trygge sociale forhold og spændende udvikling af både karakter og intellekt. Nedenstående er en oversigt over muslimske friskoler i Danmark:

 

SJÆLLAND:

 

 

Den Islamisk-Arabiske Privatskole (DIA-skolen)

DIA Privatskole har til huse i en velholdt gammel bygning på Sankt Hans Gade 25, i det centrale Nørrebro. Skolen blev oprettet i 1978 og har således over 30 års undervisningserfaring af tosprogede elever, med stor succes.

Der går i øjeblikket 440 elever på skolen - fortrinsvis fra arabisktalende lande, fordelt på børnehaveklassen til 9 klasse i to spor.  Skolen lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde mellem lærere og elever og er en af Danmarks bedste skoler, både på karakterniveau samt på motivering af eleverne, hvoraf de fleste fortsætter på gymnasier og universiteter.

 

Kontakt-info: DIA Privatskole - Skt. Hans Gade 25 - 2200 København N - Tlf. 35358223 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Hay-skolen

Den private HAY Skole blev startet i 1993 af en gruppe forældre, der ønskede at skabe et mere bogligt alternativ til folkeskolen. Håbet var, at skolen kunne give deres børn og unge en tryggere og fagligt bedre grundskole, som bedre forberedte børnene på det danske uddannelsessystem, da integration kommer gennem uddannelse.

Hay Skolens elever kommer primært fra København, men også mange kommer fra de københavnske forstæder. Skolen søger at give eleverne faste og trygge rammer, som bedst kan fordre god indlæring. Skolen ligger niveaumæssigt i toppen af den landsdækkende karakterskala for afgangseksamener.

 

Kontakt-info: Hay-skolen - Stubmøllevej 35 - 2450 København SV - Tlf. 36 30 99 49- Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Iqbal International School

Iqbal Int. School er en selvejende, uafhængig friskole, der har klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Iqbal Int. School er forældrestyret og demokratisk opbygget og repræsenterer en progressiv skole med undervisning af høj, tidssvarende og visionær kvalitet. Skolens undervisningsstil, opfordrer til udvikling af samarbejdsevner, diskussions- og argumentationsevner, livlighed og livsglæde samt et fælles værdigrundlag, og skolens mål er at være medvirkende til at få velfungerende mennesker i samfundet.
Skolens elever vil gennem deres skoletid få mulighed for at udvikle ikke kun deres faglighed, men også en evne til at kunne handle i sociale situationer, at leve med dilemmaer, at tilpasse sig aktuelle situationer, at bruge sin fantasi, at være kreative, at turde give afkald på noget, at opretholde et positivt selvværd og have selvtillid og endvidere at have tillid til sine omgivelser. Skolen blev etableret i 1986.

Kontakt-info: Iqbal International School - Glentevej 57-59 - 2400 København NV - Telefon: 38 34 93 21 / 30 66 72 54 - E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Iqra Privatskole

IQRA Privatskole har til huse i en velholdt gammel bygning i Hermodsgade 28, på det centrale Nørrebro. Her på adressen har der gennem flere årtier været tradition for at undervise; skolen var oprindelig et center for VUC, Det Pædagogiske Universitet samt Voksenundervisnings Centret. Siden 2005 har den fungeret som en privatskole. Der er i øjeblikket ca. 340 elever - fortrinsvis fra arabiske lande - fordelt fra børnehaveklasse til 8. klasse. Skolen lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde mellem lærere og elever.

Eleverne skal blive i stand til at klare sig i - og evt. videreuddanne sig i det danske samfund samtidig med at de bevarer deres rødder til islam og til det arabiske sprog. Det er skolens opfattelse at børn, som kender deres rødder og kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på deres modersmål, bliver "hele" mennesker og de vil derved også nemmere og mere alsidigt kunne bidrage positivt til - og fungere i det danske samfund.

Kontakt-info: Iqra Privatskole - Hermodsgade 28 - DK-2200 Købehavn N - Tlf. #: 35 85 99 77 -  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Sjællands Privatskole

I 1993 satte en gruppe forældre af navnligt tyrkisk herkomst sig sammen og besluttede sig for at stifte Sjællands Privatskole. Efter en hel del arbejde blev der fra Undervisningsministeriet givet tilladelse til at oprette Sjællands Privatskole.

De forældre der oprindelig startede denne skole, ønskede at deres børn skulle være aktive medspillere i det danske samfund, men samtidig bevare deres kulturelle identitet. Det er med denne målsætning at eleverne undervises. Skolen, der ligger på en rolig vej i Københavns nordvestkvarter tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
Eleverne kommer fra forskellige byer på Sjælland. Sjællands Privatskole er en lille skole i ét spor og lægger vægt på overskuelighed og tryghed. Derfor har vi ikke mere end 20-23 elever i hver klasse.
Mange af skolens elever, der har afsluttet 9. klasse, er gået videre til gymnasiet og nogle er i gang med universitetsuddannelser.

Kontakt-info: Sjællands Privatskole - Nattergalevej 32 - 2400 København - 3833 4727 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Al-Irchad-skolen

AL-IRCHAD SKOLEN er en arabisk friskole med hjemsted i Helsingør kommune.
Skolen har prøveret og afholder Folkeskolens Afgangsprøve. Skolens 7 danske og 6 arabiske lærere underviser ca. 200 børn i egne lokaler på Fredericiavej. Undervisningen bedrives i små klasser (ca. 20 elever) af ambitiøse lærere.  Skolens formål er at give undervisning i Børnehaveklasse  - 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at medvirke til et samarbejde med forældrene, at bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med forældrenes kulturelle baggrund.

Den gamle handelsskoles gode skolelokaler står nu over for en moderne udvidelse. Med de nye lokaler planlægges oprettelsen af en 10. klasse, nye faglokaler samt en maksimering af elevtallet til 220 i løbet af få år.

Kontakt-info: Al-Irchad-skolen - Fredericiavej 63 - 3000 Helsingør - tlf 4922 6100 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Al Hikma-skolen

AL HIKMA skolen er en dansk fri grundskole med klasser fra børnehaveklassen til 9. kl. hvor eleverne slutter med afgangseksamen. Skolen underviser i  engelsk fra 3. klasse samt fransk fra 6. klasse og følger ellers folkeskolens fagudbud og læseplaner samt modersmålsundervisning i arabisk.

Skolen er en friskole oprettet i 1993 af en kreds af irakiske forældre, der ønskede at sikre deres børn en god skolegang der tog hensyn til deres sproglige udgangspunkt: arabisk modersmål og dansk som andetsprog. I skolens vedtægter står der således: “skolen er oprettet d. 1. 4. 1993 som privat grundskole fra bh. kl. til 9. kl. med mulighed for 10. kl., efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler. Skolens målsætning er at sikre eleverne en god skolegang, hvor eleverne tilbydes undervisning der står mål med folkeskolens undervisning og at bestræbe sig på at give eleverne en skolehverdag der er i overensstemmelse med Islam”

Kontakt-info: Al Hikma Skolen - Ellebjergvej 50 - 2450 København SV - Tlf. 36 17 85 11 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Hilalskolen

Al-Hilal Skolen er en selvejende institution med hjemsted i København kommune. Skolen er oprettet den 18. oktober 1998. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen har rod i den muslimske tradition og henvender sig til familier af alle nationaliteter med denne baggrund. Skolen skal i sit virke forene den muslimske tradition med nutidens krav. Skolen har cirka 220 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Skolen har til formål at medvirke til elevernes fortsatte fysiske, åndelige, intellektuelle og sociale udvikling på en måde, der er i overensstemmelse med hjemmenes kulturelle baggrund og religion, og ønsker at tage del i elevernes opdragelse og, i samarbejde med familierne, støtte dem til at udvikle sig til hele og selvstændige mennesker, der efter endt skolegang kan klare sig i samfundet.

Kontakt-info: Al-Hilal Skolen - Svanevej 3 - 2400 København NV - Telefon: 3582 0760 - E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Al Quds Skole

Den private, arabiske friskole Al-Quds Skole ligger centralt placeret på en sidevej i Københavns nordvestkvarter. På Al Quds Skole undervises der gennem hele skoleforløbet i både danske og arabiske fag. På skolen er ansat både danske og arabiske uddannede lærere. I de arabiske fag anvender skolen det jordanske skolevæsens bøger.

I indskolingen vægtes de arabiske fag meget højt. Den første læseindlaering tager udgangspunkt i elevernes modersmål. Samtidigt arbejdes der ekstra grundigt med det mundtlige danske sprog og med skriftlig dansk. Eleverne har arabisk, religion og orienteringsfag. På alle klassetrin. Fra 4. klasse har eleverne engelsk, og fra 7. klasse tysk. På alle klassetrin har eleverne 4 timers matematik om ugen - på dansk.

Kontakt-info: Al Quds Skole - Theklavej 44-46 - 2400 København NV - Tlf: 38101012 - e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

FYN:


Al-Salahiya Skolen

Friskolens formål er at udøve skolevirksomhed ved at give undervisning inden for bh. klassen – 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og til at medvirke til elevernes dannelse, herunder sikre at børnene bliver i stand til at begå sig i det danske samfund, samt gøre det muligt for dem at udvikle en muslimsk identitet, der kan være dem en styrke og ballast i det danske samfund.

Det er skolens ønske, at eleverne gennem undervisningen opnår et bredt og nuanceret kendskab til dansk
og arabisk kultur/historie, herunder ligheder og forskelle, for at give dem en dybere
forståelse af og en mere nuanceret viden om de samfund, de har tilknytning til.

Kontakt-info: Al-Saæahiya Skolen - Demantsvej 12-14 - 5260 Odense S  - tlf.: 66 15 10 80 -  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

JYLLAND:


Selam-skolen

Selam Friskole er en dansk muslimsk friskole med danske børn af forskellige etnisk herkomst, såsom tyrkisk, arabisk, somalisk, bosnisk, etnisk dansk, m.m. Skolen startede tilbage i 1993 på initiativ af tyrkiske forældre. Selam Friskole er i dag placeret i naturskønne områder i Hasselager.

Skolen følger Undervisningsministeriets retningslinier for både delmål, trinmål og slutmål og satser på høj faglig indsats og engagement. Skolen accepterer ikke på nogen måde hverken diskrimination eller mobning. Personalesammensætningen er meget blandede med både kvinder og mænd, muslimer såvel som ikke-muslimer.

Kontakt-info: Selam Friskole - Elmegårdsvej 1 - 8361 Hasselager - Tlf.: 87374010 - E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Lykkeskolen

Den århusianske friskole Lykkeskolen ønsker elevernes personlighed bliver opbygget på islamisk grundlag og efter islamiske principper. Hvis det er virkeligheden, så mener skolen at det vil være nemt for eleverne bedre at blive integreret på en positivt måde og der ikke skal opstå nogen problemer for dem at lære det danske samfunds normer og traditioner ved siden af deres egne.

Lykkeskolens værdigrundlag er baseret på at integrere eleverne i det danske samfund under hensynstagen til at være en god muslim og hvad det betyder for at indgå aktivt i det samfund, vi lever i. Det betyder at bidrage positivt til samfundets udvikling og deltage i dets aktiviteter for både drenge og piger.

Skolen tilbyder undervisning i flg. fag: Dansk, matematik, EDB, engelsk, tysk, fysik/kemi, natur/teknik, historie, samfundsfag, biologi, geografi, håndarbejde, idræt, arabisk og i religionen Islam. Lykkeskolen afholder afgangsprøver i alle fag til 9-klasses elever  undtagen i historie- og kristendomfaget.

Kontakt-info: Lykkeskolen - Edwin Rahrs Vej 32 - 8220 Brabrand - Tlf: 86 755175 - E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography