Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Vore elskede Mester, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sagde: ”En person der reciterer al-Quran og læser den flydende vil være i selskab med de lydige og noble Engle, og den der læser al-Quran med besværlighed vil få dobbelt belønning.” [Kilde: Bukhari og Muslim]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Ægteskab
Skrevet af Ladycroc   
Tirsdag, 29 December 2009 16:10

Ægteskab og samliv i islam

T E S T I N G ::: UNDER UDARBEJDELSE

 

På denne side vil der inshaAllah komme artikler og information om følgende emner:

- Grundlæggende troslære om ægteskab i islam

- Grundlæggende fiqh om indgåelse af ægteskab

- Islamiske vejledninger om godt samliv

- Skilsmisse

Grundlæggende troslære om ægteskab og samliv        

Ægteskabet i islam

Ægteskab er halvdelen af islam

Fiqh om ægteskab og samliv

 

Nikah - indgåelse af ægteskab

Ægteskabskontrakters udformning

Medgift (mahr)

Islamisk samlivs-adab

Islamiske regler for sex

Prævention og fødselsbegrænsning

Polygami

Adoption

Fiqh om skilsmisse og enkestand

 

Talaq i henhold til de fire lovskoler

Idda (vente-perioden)

Khula (kvindens skilsmisse)

Non-verbal skilsmisse (mail, SMS, brev el.l)

Forældremyndighed i henhold til de fire lovskoler

Islamisk arveret

Relaterede artikler

 

Radikale feministers kritik af Koranens vers 4.34

Homoseksualitet: en islamisk synsvinkel

Danskmuslim.dk anbefaler:

Abu Yusuf al-Funis danske og nyligt udgivede bog Ægteskab og Samliv.

Denne bog giver råd og vejledning til vores tids muslimer i forhold til, hvad vi i Koranen og i de profetiske traditioner kan finde omkring ægteskab og samliv. I en tid, hvor hyppigheden af skilsmisser også blandt muslimer er stærkt stigende, er der al mulig grund til at se på, hvordan man fra de islamiske kildeskrifter kan finde inspiration og råd til at komme videre, når det bliver vanskeligt. Eller hvilke ting, man med fordel kan se efter hos en kommende ægtefælle. Eller hvad bør man selv gøre i forhold til ægtefællen for at få det bedst mulige forhold.

Spørgsmålene er utallige og denne bog er blevet til i forbindelse med en lang række konkrete spørgsmål, som forfatteren er blevet mødt med gennem mange års arbejde i muslimske kredse i Danmark. Bogen koster 150,- og kan fås gennem Zahra.dk


Mens vi venter.....

 

Radikale feministers kritik af Koranens vers 4.34

tirsdag, august 18th, 2009 af Ladycroc

 

Radikale feministers kritik af Koranens vers 4.34

Med jævne mellemrum hører/læser man radikale feministers kritik af islam med udgangspunkt i surah al-Nisah (kvinderne) ayat/afsnit 34.

Ifølge Ellen Wulffs danske oversættelse af dette vers, lyder teksten som følgende:

” Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og stor.”

Ud fra denne oversættelse fremfører radikale feminister følgende postulater:

1)     at kvinder i islam skulle stå under mænd i social status, og

2)     at islam eksplicit giver en husbond tilladelse til mishandling af sin kone (eller at det ligefrem forventes, at han skulle gøre det i tilfælde af ægteskabelige tvister)

Denne kritik af islam er unfair, og jeg vil nedenstående prøve at forklare indholdet af dette vers set i lyset til åbenbaringernes andre påbud og i lyset af Profetens sædvane og handlinger.

Grusomhed i ægteskabet er grund til skilsmisse

Først og fremmest er det latterligt at tro, at man kan opbygge et samfund med rod i den opfattelse, at mishandling af ens ægtefælle kan føre til harmoni og forståelse. Man kan ikke tvinge et andet menneske med vold til en bestemt opførsel og så gå ud fra, at dette skaber harmoni. Tryk avler modtryk; vold avler had. Ingen mand ved sine fulde fem kan have den opfattelse, at en hadefuld kone er en ønskværdig kone.

Jo, man kan da tæske sin kone til lydighed (og en fysisk stærk kone kan vel også tæske sin mand til lydighed, hvis hun vil; sådanne ting forekommer da også men er langt mere tabubelagt end den anden vej rundt), men intet forhold mellem mennesker er noget gavnligt forhold, hvor den ene part er den anden underdanig gennem tvang.

Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelse med ham) understregede så mange gange, at et ægteskab bør indgås gennem den absolutte frivillighed; det er et forhold mellem mennesker, der frivilligt og med oprigtigt hjerte indgår i et socialt kompromisforhold med hinanden; begge giver sig en smule, men det skal ske frivilligt.

Hvis en ægtemand mishandler sin kone gennem vold og raserianfald er det faktisk en skilsmissegrund. Man kan også spørge sig selv: hvad vil man med en kone, der hader én? Meningen med ægteskabet er at indgå i et socialt og menneskeligt samarbejde, hvor man deler sit liv med hinanden og sikrer samfundets beståen gennem dette fælles samarbejde. Hvis den ene part ikke vil deltage, forsvinder meningen med ægteskabet.

Surah 4.34

Ellen Wulffs oversættelse er en idiomatisk oversættelse af den arabiske tekst. En mere fyldestgørende oversættelse fra arabisk (Koranens sprog) ville lyde således:

”Mænd har ansvaret ( qawwamuna) for kvinder, fordi Allah har givet dem mere (styrke) end den anden, og fordi de spenderer deres ejendom (til at understøtte kvinderne). Derfor er kvinder som er dydige, lydige overfor Allah, og de passer på det, Allah vil have de passer på. For de kvinder, som I frygter voldsom uvillighed fra (nushuz), advar dem og bandlys dem fra jeres senge, og slå (adribu) dem. Derefter, hvis de adlyder jer, søg ikke flere veje mod dem. For Allah er høj(agtet) og stor.”

Lad os kigge lidt på de tre arabiske ord anvendt i denne ayah.

Qawwamuna

Det arabiske ord “qawammuna” betyder bestemt ikke ”at stå over andre”. Ordets (qawama) betyder ganske rigtig at stå, som fx han står = huwa qa´im, men ”qawammuna” betyder ikke at stå OVER nogen; derimod betyder det at stå op FOR nogen; altså varetage en andens tarv for ham/hende. At kæmpe for hans/hendes sag.

”Qawammuna” bruges også i et andet vers i samme surah, nemlig vers 123, hvor de troende formanes til at ”varetage retfærdigheden”…her oversætter Ellen Wulff ordet ”qawammina” til ”at varetage”, mens hun vælger at bruge begrebet ”stå over” i vers 34, uden at jeg dog kender hendes baggrund derfor.

”Qawammuna” kombinerer et moralsk koncept om at varetage andres interesser på den bedste måde med det fysiske ansvar en mand har, når han indgår ægteskab med en kvinde. Man skal huske på, at islamisk ægteskabslovgivning pålægger manden forsørgerpligt; denne pligt har kvinden ikke. I praksis og yderste konsekvens betyder dette, at en kvinde frit kan tjene millioner; hun er ikke pligtig til at betale sin mand en eneste krone af dem. Islamisk ret pålægger således manden i et ægteskab den fulde forsørgerpligt. Det er denne situation, vers 34 omtaler, og IKKE noget med at ”mænd står over kvinder” – det gør de ingenlunde.

Hvorfor har manden forsørgerpligt overfor kvinden?

Radikale feminister vil så indvende, at i en moderne verden behøver manden ikke at være pålagt nogen forsørgerpligt. Dette er ikke korrekt, idet vi stadigvæk ser mange mennesker leve under fattige økonomiske forhold; mange kvinder lever stadigvæk i yderste fattigdom og har få muligheder for økonomisk fremgang, sådan som det var tilfældet på den tid, hvor verset er blevet åbenbaret.

Men hvad med os i det rige Danmark? Lad os glemme det faktum, at der selv i Danmark endnu ikke findes nogen økonomisk ligestilling andet end på fine stykker papir; men lad os i stedet for huske, at Allahs åbenbaringer er eviggyldige og universelle. For mandens pligt til at forsørge sin kone og beskytte hende er ikke kun et økonomisk ansvar.

Det er også en åndelig og principiel pligt for en mand, der indgår ægteskab med en kvinde. Dermed ikke sagt, at vi kvinder er så dumme, at vi skal have en mand til at sørge for vores åndelige udvikling! Kvinder kan, akkurat som mænd, selv tænke, selv handle, selv vælge deres vej i livet.

Men ved indgåelsen af et ægteskab, indgår man i en social symbiose, og her har Allah (swt) i sin visdom pålagt manden et åndeligt såvel som fysisk ansvar, der strækker sig udover hans eget åndelige og fysiske ansvar. Ønsker manden ikke dette, kan han vælge ikke at indgå ægteskab, men vælger han at indgå ægteskab, er dette ansvar en pligt, Allah (swt) har pålagt ham at udføre.

Det biologiske aspekt spiller også en rolle. Man kan da sagtens føde sit barn og samtidigt arbejde for sin egen forsørgelse, men det optimale for mor og barn er naturligvis en hvileperiode, hvor man ikke skal bekymre sig om, hvor maden kommer fra. I dag har kvinderne ret til socialhjælp, mulighed for at investere økonomisk gennem Internettet osv. Mange stærke kvinder formår at klare sig selv i en efterfødselssituation både økonomisk og socialt – det er et valg, disse kvinder tager selv.

Men Allah (swt) har i sin barmhjertighed givet kvinden retten til at lade sig forsørge; hun kan vælge at bruge denne ret, eller hun kan lade være og klare sig selv. men faktum indenfor islamisk ret er således, at hvis hun vælger at bruge sin ret til at blive forsørget, så skal manden opfylde sin forsørgerpligt. Han skal ”stå op for hende”. Dette er essensen af begrebet ”qawammuna”.

Manden er leder af husholdningen

De radikale feminister kristiserer også det faktum, at islam har gjort manden til leder af familien/husholdningen.

Islamisk retslære foreskriver, at manden er familiens ”formand”. Hans kone er hans rådgiver, og manden er forpligtet til at søge råd hos hende i de sager, der vedrører deres fælles samliv. Når han til sidst tager en afgørelse, forventes det, at kvinden er enig med ham og følger denne afgørelse.

Som islamisk bevidst kvinde er det derfor af yderste vigtighed, at hun ikke indgår ægteskab med en mand, hun ikke respekterer og hvis afgørelser, hun ikke er enig med. Eller at hun ikke vedbliver at dele sit liv med en mand, hun ikke kan respektere, fordi hans afgørelser bliver truffet i raseri, ved egenrådighed og er uretfærdige overfor hende og resten af familien. Hvis kvinden diametralt er uenig med sin mand i vigtige sager, hvorfor så indgå et partnerskab med ham? Og samme spørgsmål kan man stille manden. Hvis hans kone er så uenig med ham, hvorfor deler han så sit liv med hende, og ikke med en anden kvinde, som ser mere ens på det, han ønsker?

Man indgår ægteskab med hinanden, fordi man er forenet i fælles interesser, har fælles mål, ikke fordi man vil tvinge den anden til at frasige sig sine interesser og sine mål. Dette er den ideelle situation mellem mennesker, der vil indgå et partnerskab med hinanden, og det er dét, åbenbaringerne prøver at lære os. Det er sådan et ægteskab, muslimer bør stile imod.

Ægteskaber skal og må ikke indgås med tvang. men man er også blind, hvis man indgår et ægteskab alene baseret på fysisk begær eller emotionelle grunde. Begge sådanne typer ægteskaber mangler forudsætninger for at fungere optimalt.

At der i realiteten findes ægteskaber, der indgås i tvang, fungerer under trusler og er et helvede for alle parter, skal man ikke lukke øjnene for. Pointen her er, at sådanne ægteskaber ikke opfylder de islamiske krav; det er dårlige ægteskaber. I islamisk sammenhæng er reglerne helt klare; man klandrer jo heller ikke Straffeloven for, at der findes mennesker som stjæler og snyder eller begår hærværk. Den ideelle verden er en verden, hvor folk ikke begår ulovligheder; den findes ikke noget sted, men det er et mål vi har sat os for at samfundet skal fungere.

Islam har sat det bedste mål for, hvordan et islamisk ægteskab skal fungere. Det er op til os mennesker at følge de mål.

Manden er ikke kvindens herre

Den muslimske kvinde har kun én herre; det er hendes Skaber; Allah (swt). Hvis en mand forventer, at hans kone skal gøre noget, der er i strid med Allahs påbud og ønsker – fx opføre sig egoistisk, ondt, grusomt, ligegyldig osv – så har hun ret til at modsætte sig hans vilje. En kvinde kan og må ikke adlyde en mand, der ikke opfører sig i overensstemmelse med Allahs påbud.

Vers 34 siger, at en god kone har sin mands fulde tillid. I hans fravær skal hun tage sig af hele familien, mandens ejendom og gode rygte – ved at passe på sig selv. Hvis en kvinde vælger at indgå ægteskab med en mand, vælger hun fra sin side at følge sit valg gennem de handlinger, hun foretager sig og at følge det liv, som hun elsker. Hun kan jo også vælge IKKE at indgå i et partnerskab med en mand; i så fald er hun kun ansvarlig for sig selv. Ægteskab forpligter – i alle religiøse sammenhæng, og forpligtelsen gælder altså begge veje og begge parter.

Nushuz

Ellen Wulff oversætter ordet “nushuz” med det danske begreb ”genstridighed”. Andre steder oversættes begrebet med ”oprør”.  Både oprør og genstridighed implicerer en magtkamp mod en overmagt, og radikale feminister ser dette som en kamp for frihed mod en undertrykkende mand.

Men same bregeb (nushuz) bliver af Ellen Wulff i vers 128 i same surah oversat med “brutalitet eller uvillighed” – det er som om Ellen Wulff selv kæmper med at finde den korrekte kontekst, men måske ville det danske begreb ”dårlig behandlet” passe bedre i en idiomatisk kontekst.

Således oversætter Ellen Wulff vers 128 i samme surah:

”Hvis en kvinde frygter brutalitet eller uvillighed (nushuz) fra sin mands side, begår parterne ingen overtrædelse ved at komme til et indbyrdes forlig. Forlig er bedst. Sjælen er fuld af grådighed. Men hvis I handler godt og er gudfrygtige! – Gud er fuldt vidende om, hvad I gør.”

Det arabiske begreb ”nushuz” indikerer en vedvaren genstridighed, hvor man med næb og klør prøver at modarbejde noget, stikke ud af rækken, være Rasmus Modsat.

Juridisk set beskriver vers 34 en ægteskabelig situation, hvor en kvinde i sin levemåde (gentagne gange) opfører sig uvillig, handler imod partnerskabet. Man kan spørge sig selv, om sådan en situation er gavnlig for ægteskabet. Om manden kan nøjes med at ignorere sådan en situation i det lange løb? Koranen pålægger manden at handle – alt andet ville da også være underlig, for man kan jo ikke bare lade et ægteskab ”sejle”, når det går dårligt.

Udgangspunktet er at kommunikere med hinanden. Manden skal advare, formane sin kone; gøre hende opmærksom på, at situationen medfører problemer for ægteskabet. Det kan da godt være, at konen allerede er klar over det. Men Allah (swt) pålægger manden et varsel; det er hans pligt at tale om det med hende.

Men hvis konen ikke indgår i nogen kommunikation med sin mand, starter en anden proces. Manden kan lægge afstand til hende gennem at undgå at have fysisk kontakt med hende. Mange ægteskaber starter med, at mand og kone sover hver for sig. For nogle ægtefolk er en opdeling af sovesteder en så alvorlig udvikling, at man ikke kan lukke øjnene for, at der er noget galt længere.

Fravær af fysisk forhold mellem ægtefolk i et tidsrum for mere end 4 måneder opstået af uenighedsgrunde i ægteskabet (og ikke fx hvis manden er udstationeret gennem sit arbejde i udlandet), er starten på skilsmisse ifølge islamiske regler.

”Hvis du ikke vil, så vil jeg heller ikke.” Islamiske regler giver manden mulighed for at frasige sig den fysiske opmærksomhed, hvis han ikke længere får den opbakning, hun har lovet ham gennem indgåelse af ægteskabet.

Vi taler stadigvæk om et ægteskab indgået i henhold til islamiske regler, i al frivillighed”

Adribu

Ordet “adribu” betyder at slå, men begrebet “slå” kan også anvendes i hundreder af andre sammenhæng. På dansk ”slår man en mønt” fx, og det samme gør man også på arabisk. Men på arabisk kan ”slå” også bruges i sammenhæng som ”at slå op” – afbryde forholdet, at ”indhylle” som fx i at ”slå om”, en frakke fx. På dansk ”slår” man også dej op; det samme gør man på arabisk.

Mest interessant er nok den arabiske halvøs brug af ordet “daraba” (roden af adribu) i forbindelse med det fysiske forhold mellem to arter af forskellig køn. Fx siger man på arabisk, at en hankamel ”slår” en hunkamel, når denne bedækker hunkamelen. ”Adribu” kan altså faktisk betyde at indgå et fysisk forhold (på ny).

At bruge ordet ”adribu” som idiomatisk oversættelse for ”tæsk”, sådan som radikale feminister læser det, skyldes en meget diskutabel anvendelse af ordet i Abu Dawuds hadith nr. 2141 og Mishkat al-Masabihs hadith 276, samt en række tidlige koran-fortolkeres fortolkning af ordet i denne kontekst.

Leder man efter samme arabiske rod af ordet “adribu” i hele Koranen, vil man finde 58 andre steder, hvor ordet er brugt i sin rod (daraba) eller i former, der stammer fra denne rod. I INGEN af de andre 58 tilfælde bruges ”daraba” i forbindelse med fysisk vold, altså tæsk.

Der er altså tre muligheder for en fortolkning af vers 34:

1)     manden har ret til at slå (radikale feministers yndling)

2)     mandens ret til at lade sig skille, afbryde forhold, slå op, eller

3)     mandens mulighed til at indgå fysisk forhold med sin kone efter at have afbrudt det.

Hvordan skal man så fortolke dette vers rigtig?

Man kan jo kigge på, hvad der står i det efterfølgende vers, nr. 35. I vers 35 tales der nemlig om, at hvis man frygter brud på partnerskabet, er der en mulighed for mægling gennem tredjepart, og hvis begge parter ønsker forlig, så vil Allah (swt) forlige dem, ellers ikke.

Hvis det foranstående vers nr. 34 skulle fortolkes som at ”manden kan slå kvinden”, så er der ikke noget ønske om forlig fra ”begge sider”. Få kvinder ved deres fulde fem ønsker at forlige sig med en mand, der tæsker dem, idet islamiske regler forbyder mishandling af kvinden.

Allah pålægger mennesket kun vold i forbindelse med selv-forsvar.

Alle de ting, der er ulovlige for en muslim (haram) er beskrevet udførlig i åbenbaringerne (Koranen). Hvad siger Koranen ellers om ægteskabet og det forhold, en mand og en kvinde skal have, når de vælger at dele deres liv med hinanden?

Man kan passende se på surah 9 vers 71 eller surah 30 vers 21; hvor åbenbaringerne beskriver meningen med et ægteskab; nemlig at mænd og kvinder er pålagt at beskytte hinanden, begge skal hjælpe hinanden til at gøre det rigtige og undlade det forkerte, og at Allah (swt) har skabt manden og kvinde for at tiltrække dem hinanden for at skabe kærlighed og ømhed; ”deri er der tegn for den, der forstår”.

Surah 4 (Kvinderne) fortæller om forholdet mellem mand og kvinde i sit allerførste vers, at manden og kvinden er skabt af den samme kilde – at mand og kvinder er skabt af en eneste nafs (sjæl). Skabt af Allah (swt) i hvis navn begge parter skal modtage rettigheder fra hinanden og være bundet til hinanden i fælles tilhørsforhold.

Vold i et forhold er ikke en opfyldelse af dette krav til både mand og kvinde. Den ene kan ikke undertrykke den anden, for de er begge skabt af den samme sjæl.

Hvad siger Koranen ellers om vold mellem mennesker?

De troende får hele tiden pålagt mådehold og at styre sit temperament i sociale sammenhæng med andre troende:

Surah 4 vers 77 formaner de troende til at ”holde hånden nede”.

Surah 3 vers 134 forpligter den troende til at ”undertrykke vreden”

Skal kvinder finde sig i vold?

Islam siger klart nej! Kvinder har, akkurat som mænd, en ret til selvforsvar. Sheikh Abdel Hamid Al-Atrash, der leder Al-Azhar Universitets udvalg for fatwas eller religiøse kendelser, har netop i Egypten understreget denne ret for kvinder til at modsætte sig vold, også gennem selvforsvar.

Fatwaen bygger på surah 42 vers 41-42, hvor der klart og tydeligt står beskrevet, at enhver form for selvforsvar imod en uretfædig handling er straffri, og at skylden for denne selvforsvar lægges hos den, der har begået den uretfærdige handling. Dette vers har yderst relevans for den kvinde, der lever i et voldeligt ægteskab.

Desuden har vi også føromtalte vers 128 i surah 4, hvor der beskrives, at en kvinde, der frygter uretfærdig behandling fra sin mand, kan lade forholdet løse, for en fredelig løsning er altid den bedste løsning, både ved mægling og ved opløsning af et partnerskab.

Profetens sædvane og visdom

Endeligt bør man i sager omkring ægteskab og vold kigge på Profetens eget liv, fordi Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) er det ypperste eksempel for alle muslimer.

Abu Dawud giver i hadith nr. 877 et eksempel på et svar, Profeten (Allahs fred og velsignelse med ham) giver Mu´awiya, da denne spørger efter en kones rettigheder i ægteskabet. Profeten (Allahs fred og velsignelse med ham) svarede: ”At give hende føde, at give hende klæder når du selv får klæder, ikke at slå hende i ansigtet, ikke at kritisere hende og vende dig fra hende undtagen i dit hjem.”

En andet klippeklar vejledning fra Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) er overleveret og samlet af Abu Dawud hadith nr. 880, hvor profeten (saas) siger: ”Slå ikke på Allahs kvindelige skabninger.” (Abu Dawud, An-Nisai, Ibn Majah, Ibn Hibban, Ibn Hanbal og Hakim har overleveret samme hadith gennem Iyas ben Abdullah, Ibn Hibban gennem Ibn Abbas og Bayhaqi gennem Umm Kulthum).

Aisha (må Allah være tilfreds med hende) beretter om et eksempel, hvor en kvinde var blevet slået groft. Profeten (Allahs fred og velsignelse med ham) reagerede kraftigt imod manden, der havde gjort det ved at sige. ”Hvordan kan du slå din kone som om hun var din slave, og derefter omfavne hende uden at skamme dig over din handling? Dem, der handler sådan, er ikke blandt de bedste af jer.” (Bukhari og Muslim)

Aisha (må Allah være tilfres med hende) formidlede også en anden meget tydelig henvisning fra Allahs Budbringer om, hvordan man opfører sig i et ægteskab: ”De bedste blandt de troende er dem, der har den bedste opførsel, som er mest venlig mod deres familier.” (Tirmidhi nr. 961, Abu Dawud nr. 880)

Hvis man derfor stræber mod at være de bedste af de troende, bør man følge Profetens opfordring. Mange af profetens samtidige skammede sig efterfølgende over deres opførsel – Profetens formaninger til sine samtidige mænd kom efter en større sag om cirka 70 kvinder, der henvendte sig til Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) med beretninger om mænd, der ikke behandlede dem godt i ægteskabet. De ændrede adfærd efter at have hørt Profetens mening, fordi de ønskede oprigtigt at være blandt de bedste af de troende – vi bør alle følge deres eksempel.

Aishas beretninger om Profetens mildhed

Det, som Aisha (må Allah være tilfreds med hende) beretter om Allahs Budbringers handlemåde, viser i al sin tydelighed, hvordan man skal opføre sig i sociale sammenhænge. Hun omtaler bl.a. Profetens velvilje til at tilgive alle fejl efter at nogen konvertererede til islam, at Profeten (Allahs fred og velsignelse med ham) hjalp til derhjemme, at han tog dyb afstand fra blodhævn, og at han aldrig slog en eneste af sine koner eller nogen slave. (Ibn Sa´ad hadith 1430, 502)

Aisha (må Allah være tilfreds med hende) beretter også om en gang, hvor en mand havde slået sine slaver. Manden fortalte Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) om grunden til sit raseri: ”De lyver, de snyder mig og de hører ikke efter, hvad jeg beder dem om, så jeg råber af dem og slår dem. Hvordan er min situation så?”

Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) svarede manden: ”På Dommedag vil de blive taget til regnskab for deres snyd, bedrag og løgne, og de vil få deres rette straf derfor. Hvis din straf mod dem er blevet udført i henhold til deres forbrydelser, vil det hverken blive holdt imod dig eller være til din fordel. Hvis din straf mod dem står i mindre forhold end deres forbrydelse mod dig, får du det skrevet ekstra (positivt). Men hvis din straf mod dem derimod har været større end deres forbrydelser mod dig, vil du få det skrevet i dit regnskab på vegne af dem (negativ). manden begyndte da at græde, og frigav efterfølgende alle sine slaver. (Tirmidhi hadith 1464).

Alle uretfærdigheder begået mod andre, vil blive skrevet på vores regnskab til Dommedag. Dette gælder også de mænd, der mishandler deres koner (eller omvendt!).

Sæt pris på din kone/mand sålænge du lever!

Profeten (Allahs fred og velsignelse med ham) formanede os til at sætte pris på vores ægtefælle, mens vi har chancen, og mens forholdet eksisterer i denne verden. Det fysiske ægteskab i denne verden er kun en lille del af den fysiske verden. Mennesker er i virkeligheden sjæle, og vi kommer alle fra den samme verden (al-Ghayb), og det er til denne verden, at vi vil vende tilbage, når vores fysiske liv bliver afsluttet her i dunya. Det forhold, vi har til hinanden i den anden verden, er ikke som det samme forhold vi har til hinanden i denne fysiske verden. Allah (swt) ved bedst!

Ikke et eneste sted i åbenbaringerne eller i hadith/ sunnah finder vi et krav om, at en mand nogensinde skal slå sin kone i raseri, frustration, irritation, vrede eller af skuffelse, eller bare fordi han mister besindelsen. Sådanne handlinger strider imod al islamisk lære, og en sådan mand vil blive taget til ansvar for sådanne handlinger senest på Dommedag.

Enhver mand, der er dum nok til at (mis)bruge surah 4 vers 34 til at tæske sin kone efter forgodtbefindende, har tydeligvis misforstået de islamiske principper for ægteskabet eller forholdet mellem mennesker i det hele taget.

Afskedsprædikenen

I sin berømte afskedsprædiken nævner Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) forholdet mellem mand og kvinde en sidste gang:

“ Vær venlig imod jeres kvinder. De har en forpligtelse til at leve rent og godt, mens I har til opgave at sørge for deres behov og velvære. Vær venlig imod jeres slaver, og giv dem den samme slags mad, som I selv spiser. Giv dem ligeså gode klæder, som I selv bærer. Alle muslimer er brødre, og alle mennesker er lige. Fødsel, hudfarve og race gør ikke et menneske bedre end et andet. Husk at en islamisk broders liv, ære og ejendom skal være mere hellig for jer end denne dag, denne måned og dette sted. Jeg har efterladt to vægtige ting bag mig: Koranen og mit personlige eksempel. Hvis I holder fast ved disse, vil I aldrig fare vild”.

Må Allah (swt) give os alle Sin velsignelse for at vi alle kan stræbe efter at indgå, vedligeholde og fuldende et lykkeligt ægteskab i overensstemmelse med Hans vilje.

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography